Na XXIX walnym zgromadzeniu WIB 29 września 2021 r. pan dr inż. Marek Szczęsny został wybrany po raz dwunasty prezydentem rady Izby. Gratulujemy!!!

Poniżej odpowiedź prezydenta Marka Szczęsnego na pytanie o priorytety na XII kadencję.

Uważam, że bardzo istotną sprawą jest aktywny udział Izby w kreowaniu przepisów prawa dotyczącego przedsiębiorców i przedsiębiorczości – to w aspekcie ogólnym dotyczącym całej gospodarki, a także rozwiązań warunkujących funkcjonowanie branża budowlanej.

Teraz bardzo ważny obszar zainteresowania Izby stanowi Polski Ład. Przypomnę, że z inicjatywy zarządu Izby Wielkopolska Rada 30 działająca przy marszałku województwa wielkopolskiego przyjęła stanowisko w tej sprawie i przesłała je do ministrów resortów gospodarczych – to jest do: Mateusza Morawieckiego jako wykonującego obowiązki ministra rozwoju i technologii, Jacka Sasina ministra aktywów państwowych, Andrzeja Adamczyka ministra infrastruktury, oraz Tadeusza Kościńskiego ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, a także do 40 posłów na Sejm RP, niezależnie od przynależności partyjnej/klubowej, reprezentujących województwo wielkopolskie w parlamencie.

Kolejna ważna kwestia to pomoc w rozwiązywaniu problemów nękających członków Izby. Niebawem wspólnie z prezesem zarządu WIB wystąpimy do wszystkich członków z prośbą o przekazywanie informacji o sprawach, które mogą być przedmiotem wystąpienia tak do organów ustawodawczych, jak i też do administracji rządowej. Jednak abyśmy mogli działać w tym obszarze, musimy dysponować informacjami z firm.

Uważam, że powinniśmy kontynuować działania na rzecz zmiany relacji na linii przedsiębiorca – administracja. Muszą to być relacje partnerskie, oparte między innymi na zasadzie domniemania uczciwości przedsiębiorców. Jest to sprawa bardzo ważna dla branży budowlanej. Ciągle musimy bacznie śledzić zmiany legislacyjne dotyczące budownictwa.

Kolejna istotna sprawa, to pomoc ze strony Izby w rozwiązywaniu sporów gospodarczych między podmiotami działającymi w branży. Oferujemy alternatywne metody rozwiązania porów wobec procesów toczonych przed sądami powszechnymi. Przy Izbie działa Centrum Mediacji Gospodarczej i Gospodarczy Sąd Arbitrażowy. Te dwie instytucje pozwalają rozwiązać spór, albo już na etapie mediacji, albo w postępowaniu arbitrażowym. W pierwszym przypadku mamy ugodę, co niewątpliwie stwarza dobre perspektywy do dalszej współpracy biznesowej. W drugim – procedowaniu sporu przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym – szybko wydany wyrok, wyrok posiadający taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego. Dodam, że w naszym Sądzie przewodniczącym składu orzekającego jest prawnik, natomiast arbitrami są eksperci z dziedziny, której dotyczy spór. Takie rozwiązanie w powiązaniu z jednoinstancyjnością postępowania zapewnia szybkie trafne rozstrzygnięcie sporu i umożliwia stronom kontynuowanie współpracy.

Następna ważna sprawa to integracja firm działających w branży. Chodzi o to, żeby prezesi konkurujących ze sobą na co dzień firm poznali się, między innymi po to, że gdy zajdzie taka potrzeba, mogli szybko i sprawnie stworzyć konsorcjum do podjęcia się relacji zadań niemożliwych do wykonania samodzielnie.

Fot. TeKa.

Dr inż. Marek Szczęsny jest członkiem i aktywnym działaczem wielu organizacji gospodarczych. Posiada szczególne zasługi w budowaniu samorządu gospodarczego w Polsce oraz w działaniach na rzecz etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym. Jest współzałożycielem Wielkopolskiej Izby Budownictwa, w której przez szereg lat był członkiem rady, a od roku 1999 nieprzerwanie – obecnie już dwunastą kadencję – pełni funkcję jej prezydenta. W czasie kiedy Wielkopolska Izba Budownictwa przechodziła trudny okres swojego funkcjonowania zaangażował się czynnie w rozwiązywanie jej problemów i służył pomocą w ich przezwyciężaniu. W 2001 r. dzięki jego inicjatywie udało się zjednoczyć producentów płyt warstwowych i założyć Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych „PAMA” z siedzibą w Poznaniu. Od początku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku. Od 2009 r. do 1 lutego 2012 r. był współzałożycielem i pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Pan Marek Szczęsny od 1990 r. do 2002 r. pełnił funkcję prezesa firmy Metalplast Oborniki sp. z o. o. Przedsiębiorstwo to pod jego kierownictwem należało do grupy najlepszych firm branży budowlanej w Polsce, a sam prezes należał do grona najsprawniejszych menadżerów w Polsce wybranych przez tygodnik „Wprost”. Pod jego zarządem Metalplast z sukcesem zakończył eksperymentalny w Polsce proces prywatyzacji i restrukturyzacji. Pan Marek Szczęsny zrealizował w firmie wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, które przekształciły Metalplast w nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo. W latach 2001 – 2012 na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego restrukturyzował wiele przedsiębiorstw w tym PKS Koło, PKS Ostrów Wlkp. PHSR Agroma w Kaliszu. W latach 2005 – 2007 sprywatyzował i doprowadził do dalszego rozwoju firmę Stolbud we Włoszczowie, która w momencie objęcia stanowiska prezesa przez pana Marka Szczęsnego była w katastrofalnej sytuacji. Następnie pan Marek Szczęsny pełnił funkcję prezesa zarządu Metalplast Consulting sp. z o. o. Obecnie jest doradcą zarządu.