Statuetka im. Rogera Sławskiego

Statuetka im. Rogera Sławskiego dla firm i osób zasłużonych dla wielkopolskiego budownictwa

Roger Sławski (1871 – 1963), zasłużony dla Poznania i Wielkopolski architekt, studiował architekturę w Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej w Charlottenburgu. 22 maja 1895 r. uzyskał dyplom inżyniera architekta ze srebrnym medalem. Po studiach wspólnie z profesorem K. Schäferem zaprojektował wnętrza zamku w Heidelbergu, który to projekt otrzymał złoty medal na wystawie światowej w Paryżu w 1900 r. W tym czasie zrealizował pierwsze własne projekty, m. in. rozbudowę hotelu Bazar w Poznaniu od strony placu Wolności i odnosił sukcesy na międzynarodowych konkursach architektonicznych. W Poznaniu zrealizował według własnych projektów między innymi gmachy: Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Banku Przemysłowców, Towarzystwa Ubezpieczeniowego Union, Hotelu Francuskiego, Muzeum im. Mielżyńskich i Szpitala św. Józefa, w Kaliszu – gmachy: Banku Ziemi Kaliskiej, Banku Towarzystwa Wzajemnych Kredytów, w Środzie – Banku Ludowego oraz domy ludowe w Janowcu i Skoraszewicach.
Dzięki studiom nad zabytkowym budownictwem sakralnym Wielkopolski przygotował projekty wielu kościołów. Często posługiwał się techniką żelbetową, odchodząc od materiałów tradycyjnych (cegła, drewno). Zrealizował między innymi kościoły: św. Stanisława w Ostrowie Wielkopolskim (styl neoromański), św. Trójcy w Bydgoszczy (styl neobarokowy), a także w Kępnie, Odolanowie i Rakoniewicach.
Nawiązując do architektury polskich budowli późnego baroku i empire, projektował rezydencje ziemiańskie, między innymi: Czartoryskich w Siedlcu koło Krobi, Druckich-Lubeckich w Dłoni (gmina Miejska Górka), Żółtowskich w Strońsku, Chłapowskich w Bonikowie koło Kościana, Mycielskich w Wolsztynie oraz dwory: Skoraszewice (pow. Gostyń), Krerowo (pow. Poznań), Gorazdowo (pow. Września), Goraj (pow. Czarnków), Chudobczyce (pow. Buk), Bnin (pow. Śrem), Cichowo (pow. Kościan), w okolicach Poznania: Piotrowo, Jankowice i Swadzim.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Roger Sławski został w 1920 r. naczelnikiem Wydziału Budownictwa w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej, a po jego likwidacji naczelnikiem Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1927 r. Dwa lata później jako naczelny architekt Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu kierował specjalną pracownią architektoniczną, w której opracowano koncepcję urbanistyczną i architektoniczną terenów wystawowych. Sam był autorem założenia kompleksowej zabudowy wokół głównego placu (tzw. placu św. Marka), a także zaprojektował halę centralną z westybulem, hale przemysłu włókienniczego i przemysłu ciężkiego oraz pawilony prasowy i zagraniczny POLONIA. Wspólnie z Edwardem Madurowiczem zaprojektował dla Uniwersytetu Poznańskiego Pałac Sztuki (późniejsze Collegium Anatomicum) i Pałac Rządowy (późniejsze Collegium Chemicum).

Budynek Towarzystwa Ubezpieczeniowego Union, Poznań, Plac Wolności 14 – róg ul. 3 Maja 46

Podczas okupacji niemieckiej Roger Sławski pracował w prywatnym biurze architekta E. Lenca w Poznaniu (1940 –1944).
Po wojnie w latach 1946 – 1951 był głównym architektem odbudowy Ratusza i Starego Miasta w Poznaniu. W 1948 r. otrzymał nagrodę artystyczną miasta Poznania, w 1955 r. wraz z zespo¬łem nagrodę państwową II stopnia w dziedzinie sztuki za osiągnięcia w odbudowie i wydobyciu arty-stycznych i historycznych wartości renesansowego ratusza w Poznaniu.
W 1951 r. pracował jako projektant dla Międzynarodowych Targów Poznańskich. W latach 1951 – 1953 kierował biurem projektowym Pracowni Konserwacji Zabytków, gdzie wykonał projekty odbudowy poznańskiego Odwachu i rekonstrukcji Wagi.

Wielkopolska Izba Budownictwa we współpracy z redakcją Głosu Wielkopolskiego i z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi ufundowała statuetkę im. Rogera Sławskiego przyznawaną w trzech kategoriach:

 • wielkopolska firma roku w budownictwie,
 • edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnow-szych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie,
 • wielkopolski człowiek roku w budownictwie.

Celem konkursu o statuetkę im. Rogera Sławskiego jest promocja firm, a także osób ze środowiska budowlanego wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami, przy czym zarówno firmy, jak i osoby muszą działać w Wielkopolsce.

Statuetki przyznano po raz pierwszy za rok 2016, a uroczysta gala z tej okazji odbyła się na targach BUDMA 2017 (w pierwszy dzień targów – 7 lutego 2017 r.).

W kategorii wielkopolska firma roku w budownictwie mogą być zgłaszane firmy wykonawcze i projektowe. Zgłoszenia mogą dokonać sami zainteresowani, jak i też inne instytucje (np. inwestorzy, izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne). Istotne kryteria w tej kategorii to: obiekt budowlany charakterystyczny dla regionu (nowoczesna konstrukcja, renowacja obiektu itp.), wzorcowa organizacja procesu budowlanego, obiekt inteligentny, efekty w zakresie oszczędności energii, nowatorskie rozwiązania techniczne lub technologiczne.

Z kolei w kategorii edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie mogą być zgłaszane instytucje i osoby fizyczne. W przypadku instytucji zgłoszenia mogą dokonywać sami zainteresowani oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, SARP itp.), a w przypadku osób fizycznych ich pracodawcy oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, itp.). Kryteria w tej kategorii to: prace naukowe, popularno-naukowe i dydak-tyczne, prace teoretyczne i doświadczalne, działalność na rzecz pokazywania piękna budow-nictwa i architektury, osiągnięcia dydaktyczne osób fizycznych i jednostek dydaktycznych.

I wreszcie ostatnia kategoria wielkopolski człowiek roku w budownictwie – mogą być zgłaszane osoby fizyczne znane ze swoich dokonań w zakresie budownictwa, np. szef firmy, kierownik budowy, projektant, naukowiec, popularyzator budownictwa, publicysta, nauczyciel. Zgłoszenia dokonują pracodawcy kandydatów na wielkopolskiego człowieka roku w budownictwie oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, itp.). W tej kategorii mogą startować między innymi: osoby zarządzające z sukcesami firmą, kierownicy szczególnie trudnych zadań wykonanych wzorowo i w terminie, autorzy wynalazków bądź nowatorskich rozwiązania wprowadzonego w życie, autorzy prac naukowych o fundamentalnym znaczeniu dla wiedzy z zakresu budownictwa.

Przypomnijmy – we wszystkich kategoriach muszą być spełnione dwa warunki:

 • osoba czy też firma działają w Wielkopolsce,
 • dokonania stanowiące podstawę wystąpienia o wyróżnienie statuetką im. Rogera Sławskiego miały miejsce na terenie Wielkopolski.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada danego roku.

Jury statuetki będą tworzyć przedstawiciele:

 • Głosu Wielkopolskiego,
 • Politechniki Poznańskiej,
 • Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
 • Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o. o.,
 • Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu,
 • Wielkopolskiej Izby Budownictwa (przewodniczący jury, członek, sekretarz).

Od drugiej edycji konkursu w skład jury wchodzi laureat tytułu wielkopolski człowiek roku w budownictwie z poprzedniego roku.

 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl