Władze Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Walne Zgromadzenie Izby

Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą Izby. Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Do jego kompetencji należy każda sprawa, którą Zgromadzenie obejmuje swoim postanowieniem, a w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał sprawach kierunków rozwoju Izby, stanowiska Izby w najważniejszych sprawach dotyczących Izby lub jej członków,
 2. powoływanie i odwoływanie Rady Izby i jej członków, w tym Prezydenta Rady w odrębnym głosowaniu,
 3. zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu,
 4. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Rady Izby, w tym Prezydentowi, a także poszczególnym członkom Zarządu Izby,
 5. podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbywa się w terminie 5 tygodni od dnia złożenia przez 10 % członków Izby takiego żądania. Może być ono zwołane również przez Zarząd Izby z jego własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Izby.

Zwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby, a gdyby Zarząd Zgromadzenia nie zwołał w terminie – przez Radę Izby. W Walnym Zgromadzeniu członkowie uczestniczą osobiście lub poprzez przedstawicieli zgodnie z zasadami kierującymi ich funkcjonowaniem. Mogą też uczestniczyć w Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Rada Izby

Rada Izby składa się z co najmniej 10 członków. Na czele Rady stoi Prezydent wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat. Rada wybiera spośród swojego składu jednego do dwóch Wiceprezydentów Rady, którzy zastępują Prezydenta pod jego nieobecność oraz Sekretarza Rady. Do kompetencji Rady należy:

 1. kontrola pracy Zarządu i składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielania absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 2. kontrola finansów Izby, przedkładanie projektów budżetu Izby Walnemu Zgromadzeniu, przygotowywanie opinii do projektu bilansu,
 3. przygotowywanie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działania Izby,
 4. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 5. wyrażanie w imieniu Izby opinii we wszelkich sprawach związanych z podstawowymi celami działalności Izby, inicjatywami ustawodawczymi, opiniami w sprawach działalności gospodarczej, sytuacji gospodarczej regionu i kraju itp.,
 6. inne sprawy przewidziane w statucie.

Prezydent Rady

Prezydent Rady
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
jozef.jasiczak@wib.com.pl

Wiceprezydenci Rady

Ryszard Szulc Wiceprezydent Rady
ATANER Sp. z o. o.
ryszard.szulc@ataner.pl

Zbigniew Ziała Wiceprezydent Rady
TERLAN Sp. z o. o.
eziala@wp.pl

Sekretarz Rady

Jacek Weiss Sekretarz Rady
CONDIX SA
jacek.weiss@condix.pl

Członkowie Rady

 • Roman Bauta, NEXBAU,
 • Zbigniew Borucki, PROMET-BIN,
 • Andrzej Boruszak, METALPLAST CONSULTING,
 • Józef Jasiczak, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej,
 • Krzysztof Konarski, ALBATERM,
 • Ryszard Kopacz, BUDWUG,
 • Krzysztof Kowalski, ALSTAL,
 • Jan Kuraszkiewicz, W.P.I.P – MARDOM,
 • Krzysztof Lipiecki, CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE,
 • Zenon Małkowski, MAŁKOWSKI-MARTECH,
 • Wiesław Mroczkowski, KRUSZGEO,
 • Wacław Olejniczak, OPAL,
 • Janusz Signetzki, W.P.I.P.,
 • Ryszard Szulc, ATANER,
 • Roman Tuczyński, SZKOLENIOWIEC,
 • Jacek Weiss, CONDIX,
 • Janusz Wolak, ATG INSTALACJE,
 • Zbigniew Ziała, TERLAN.

Zarząd Izby

Bieżące kierowanie sprawami Izby oraz jej reprezentowanie na zewnątrz należy do kompetencji Zarządu składającego z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa Zarządu.

dr inż. Zenon Kierczyński MBA
PREZES ZARZĄDU
prezes@wib.com.pl

Sekretariat
office@wib.com.pl
+48 61 855 21 92

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Radę na pierwszym po wyborach posiedzeniu. Komisją Rewizyjną kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie w imieniu Rady kontroli finanów Izby oraz majątku i sposobu zarządzania nim oraz przygotowywanie związanych z tym wniosków.

Komisja działa w składzie:

 • Wiesław Mroczkowski, przewodniczący,
 • Krzysztof Konarski, członek,
 • Janusz Signetzki, członek.
 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl