Regulamin Centrum Mediacji Gospodarczej

Regulamin postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji Gospodarczej przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu

§ 1 Zakres zastosowania

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy podmiotami gospodarczymi lub między osobą fizyczną a podmiotem gospodarczym w drodze mediacji prowadzonej przez mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej (CMG) przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa (WIB) w Poznaniu.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się, jeżeli strony wyraziły na piśmie zgodę na rozwiązanie wynikłego między nimi sporu w drodze mediacji według niniejszego Regulaminu przed lub po powstaniu takiego sporu.
 3. Strony mogą uzgodnić, że postępowanie mediacyjne w ich sprawie będzie w określony sposób odbiegało od postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących przebiegu postępowania mediacyjnego. Zmiany zasad postępowania nie dotyczą unormowań Regulaminu dotyczących kosztów postępowania.

§ 2. Definicja mediacji

Mediacja jest porozumieniem się osób – będących w konflikcie – przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora. Jest dobrowolna, poufna, prowadzi do wyjścia z problemowej sytuacji i sprzyja zapobieganiu przyszłym konfliktom.

§ 3. Rozpoczęcie mediacji

 1. Postępowanie mediacyjne zostaje wszczęte:
  a) na wspólny pisemny wniosek stron sporu (zwanych mediantami) o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego (umowa o mediację), albo
  b) gdy jedna ze stron sporu (wnioskodawca) wniesie pisemny wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego a druga ze stron wyrazi na piśmie zgodę na udział w mediacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu wniosku przez Przewodniczącego Zespołu Mediatorów CMG przy WIB w Poznaniu.
 2. Gdy o mediację wnioskuje jedna ze stron sporu, a druga strona nie wyrazi zgody na piśmie na udział w mediacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej wniosku, postępowanie umarza się o czym zawiadamia się wnioskodawcę.
 3. Wspólny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego powinien zawierać:
  a) oznaczenie stron postępowania mediacyjnego wraz z podaniem ich adresów,
  b) określenie przedmiot sporu wraz z podaniem jego wartości,
  c) określenie stanowisk i twierdzeń stron wraz z ich uzasadnieniem,
  d) podpisy stron,
  e) wskazanie mediatora wyznaczonego przez strony z Listy mediatorów CMG przy WIB w Poznaniu,
  bądź –
  f) wniosek o wyznaczenie mediatora przez Przewodniczącego Zespołu Mediatorów CMG przy WIB w Poznaniu,
  g) ewentualną liczbę spotkań – proponowaną przez strony (nie wiąże mediatora),
  h) ewentualne dodatkowe warunki.
 4. Postanowienia ustępu 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego składanego przez jedną ze stron.
 5. Do wniosku składanego przez jedną ze stron należy dołączyć jego odpis wraz załącznikami dla drugiej strony oraz dla mediatora.

§ 4. Lista mediatorów

 1. Centrum Mediacji Gospodarczej przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu prowadzi listę stałych mediatorów („Lista mediatorów”).
 2. Mediatorem może być osoba fizyczna, która:
  a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
  b) posiada kwalifikacje lub doświadczenie, wskazujące na to, iż będzie ona należycie wypełniała obowiązki mediatora,
  c) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków mediatora.
 3. Wpis na Listę mediatorów następuje na wniosek zainteresowanego. Wniosek powinien zawierać:
  a) imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
  b) podanie zakresu specjalizacji,
  c) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 4. Wpisu na Listę mediatorów dokonuje Zarząd WIB-u informując o wpisie wnioskodawcę.
 5. Zarząd WIB-u wykreśla mediatora z Listy mediatorów:
  a) na wniosek samego mediatora,
  b) w przypadku utraty rękojmi należytego wykonywania obowiązków mediatora,
  c) na wniosek Przewodniczącego Zespołu Mediatorów CMG przy WIB w Poznaniu.
 6. Od decyzji Zarządu WIB, w sprawach związanych z wpisem, odmową wpisu lub skreśleniem z Listy mediatorów, osobie której dotyczy decyzja oraz Przewodniczącemu Zespołu Mediatorów CMG przy WIB w Poznaniu, służy odwołanie do Rady WIB-u w Poznaniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania mediator nie może pełnić obowiązków mediatora.

§ 5. Wybór lub wyznaczenie mediatora

 1. Mediator powinien być wyznaczony wspólnie przez strony z Listy mediatorów prowadzonej przez CMG przy WIB w Poznaniu.
 2. Jeżeli strony nie wyznaczyły wspólnie mediatora ani nie wniosły o wyznaczenie mediatora przez Przewodniczącego Zespołu Mediatorów, niezwłocznie po wszczęciu postępowania mediacyjnego Przewodniczący Zespołu Mediatorów zwraca się do stron, aby wyznaczyły mediatora w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Do wezwania dołącza się Listę mediatorów.
 3. Przewodniczący Zespołu Mediatorów, w porozumieniu z Prezesem Zarządu WIB w Poznaniu lub delegowanym przez niego przedstawicielem, niezwłocznie wyznacza mediatora z Listy mediatorów, jeśli:
  a) strony złożyły wniosek o wyznaczenie mediatora przez Przewodniczącego Zespołu Mediatorów;
  lub
  b) strony nie wyznaczyły mediatora w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Przewodniczącego Zespołu Mediatorów do wyznaczenia mediatora.
 4. Przewodniczący Zespołu Mediatorów wzywa strony do wyznaczenia innego mediatora, jeśli:
  a) osoba wyznaczona nie może przyjąć albo odmówi przyjęcia powierzonej jej funkcji; albo
  b) poprzednio wyznaczony mediator został wyłączony przez Przewodniczącego Zespołu Mediatorów z ważnych, uzasadnionych przyczyn organizacyjnych lub w przypadku stwierdzenia powiązania mediatora z którąkolwiek ze stron, co mogłoby rzutować na efektywność postępowania mediacyjnego.
 5. Jeśli strony nie wyznaczą innego mediatora, w razie zajścia okoliczności określonych w poprzednim ustępie, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Przewodniczący Zespołu Mediatorów, w porozumieniu z Prezesem Zarządu WIB w Poznaniu lub delegowanym przez niego przedstawicielem, wyznacza niezwłocznie mediatora z Listy mediatorów.
 6. Każda ze stron może z ważnych przyczyn żądać wyłączenia mediatora składając wniosek o jego wyłączenie do Przewodniczącego Zespołu Mediatorów w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu mediatora lub od podjęcia wiadomości o przyczynach wyłączenia.
 7. Przewodniczący Zespołu Mediatorów rozpoznaje wniosek o wyłączenie mediatora niezwłocznie. Decyzja Przewodniczącego Zespołu Mediatorów nie wymaga uzasadnienia.
 8. Wyznaczony mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o których jest obowiązany powiadomić niezwłocznie strony i Przewodniczącego Zespołu Mediatorów.

§ 6. Mediatorzy i Arbitrzy Sądu Arbitrażowego

 1. Arbitrzy Sądu Arbitrażowego mogą być mediatorami, a mediatorzy Arbitrami Sądu.
 2. Mediator w danej sprawie nie może orzekać jako Arbiter jeśli w następstwie niedojścia do porozumienia sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia Sądowi Arbitrażowemu.
 3. Jeśli strona, w której sprawie orzekał Arbiter, wniesie w przyszłości sprawę o mediację – arbiter ten nie może występować jako mediator w takiej sprawie, niezależnie od tego, przez kogo byłby do jej prowadzenia wyznaczony.

§ 7. Zadania i obowiązki mediatora

 1. Mediator prowadzi postępowanie mediacyjne z zachowaniem należytej staranności, lojalności i niezależności.
 2. Mediator jest obowiązany zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Po wyborze lub wyznaczeniu mediatora, składa on do akt pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności wobec stron występujących w danej sprawie.
 3. Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami, lecz stara się ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia.
 4. Mediator udziela stronom pomocy w ich negocjacjach zmierzających do polubownego rozwiązania sporu, w sposób bezstronny i niezależny.
 5. Mediator może odbywać spotkania z każdą ze stron pod nieobecność drugiej strony.
 6. Mediator nie może udzielać porad prawnych jednemu lub obu mediantom.
 7. Mediator może proponować stronom skorzystanie z opinii ekspertów lub w przypadku wniosku stron, przedstawić własną opinię na piśmie co do istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sporu, o ile posiada wiedzę w danej dziedzinie.
 8. Mediator może być obecny przy niektórych czynnościach powołanych rzeczoznawców, biegłych i innych ekspertów takich jak oględziny, wizje lokalne itp.

§ 8. Poufny charakter postępowania mediacyjnego

 1. Mediator zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w trakcie prowadzenia tego postępowania. Obowiązek zachowania poufności istnieje również po zakończeniu postępowania mediacyjnego.
 2. Mediator nie może być powoływany na świadka w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, na okoliczność faktów i twierdzeń ujawnionych w postępowaniu mediacyjnym, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 3. Osoby trzecie mogą być obecne na posiedzeniu mediacyjnym tylko za zgodą stron i mediatora.

§ 9. Postępowanie mediacyjne

 1. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.
 2. Miejscem postępowania mediacyjnego jest Poznań, Polska, chyba że strony postanowiły na piśmie inaczej.
 3. Językiem postępowania mediacyjnego jest język polski, chyba że strony postanowiły na piśmie inaczej.
 4. Postępowanie mediacyjne odbywa się na sesjach mediacyjnych.
 5. Po dokonaniu wyboru mediatora, mediator niezwłocznie ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego.
 6. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest nie dłużej niż trzy miesiące. Okres ten może być jednak wydłużony przez Przewodniczącego Zespołu Mediatorów pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez mediatora.
 7. Na każdym etapie postępowania mediator może zwrócić się do każdej ze stron o przedstawienie dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę mediator ujawnia drugiej stronie, chyba że udzielając ich strona zastrzegła, że mediator ma je zachować w poufności.
 8. Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze, a w szczególności do przedkładania odpowiednich dokumentów, składania wyjaśnień i uczestniczenia w sesjach mediacyjnych.

§ 10. Obowiązki mediantów

Medianci – osoby fizyczne – mają obowiązek uczestniczenia w sesjach mediacyjnych osobiście, a w przypadku osób prawnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej poprzez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu zgodnie z aktualnym odpisem KRS.

§ 11. Protokół

 1. Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adres stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.
 2. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
 3. Protokół postępowania mediacyjnego wraz z kopią wniosku o przeprowadzenie mediacji i ewentualnie kopią zawartej ugody przechowuje się w archiwum CMG przy WIB w Poznaniu przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania mediacyjnego.
 4. Przechowywane w archiwum dokumenty mogą być udostępniane tylko stronom lub upoważnionym przez nie osobom.

§ 12. Ugoda

 1. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
 2. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.
 3. Mediator doręcza stronom odpis protokołu z pouczeniem o możliwości wystąpienia do sądu o zatwierdzenie ugody.
 4. Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej – o ile rozpatrywana przez CMG sprawa objęta była pozwem.
 5. Po zawarciu ugody przed mediatorem i złożeniu protokołu w sądzie, strona składa w sądzie wniosek o przeprowadzenie postępowania co do zatwierdzenia ugody.
 6. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

§ 13. Zakończenie postępowania mediacyjnego

 1. Postępowanie mediacyjne kończy:
  a) zawarcie przez strony pisemnej ugody,
  b) złożenie przez stronę mediatorowi oświadczenia na piśmie o wycofaniu się z postępowania mediacyjnego,
  c) złożenie stronom przez mediatora oświadczenia na piśmie, że w jego opinii mediacja nie doprowadzi do rozwiązania sporu,
  d) upływ okresu o którym mowa w § 9 ust. 6.

§ 14. Koszty postępowania mediacyjnego

 1. Mediacje w sprawach gospodarczych są odpłatne.
 2. Na koszty postępowania mediacyjnego składają się:
  a) opłata rejestracyjna,
  b) opłata mediacyjna,
  c) wydatki.
 3. Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego wpłaca opłatę rejestracyjną w kwocie 250,- zł. + VAT, przeznaczoną na pokrycie kosztów rozpatrzenia wniosku. W przypadku wniesienia wniosku przez strony wspólnie opłatę rejestracyjną uiszczają strony w częściach równych. Wnioski o rozpoczęcie postępowania złożone bez wniesienia opłaty rejestracyjnej nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu wspólnego wniosku o przeprowadzenie mediacji lub wyrażeniu zgody przez drugą stronę na przeprowadzenie mediacji w razie złożenia wniosku o mediację przez jedną stronę, Przewodniczący Zespołu Mediatorów zwraca się do stron o wpłacenie w terminie 7 dni opłaty mediacyjnej, stosownie do wartości przedmiotu sporu (WPS) w wysokości:
WPSWysokość opłaty mediacyjnej
do 10.000,- zł.400,- zł.
powyżej 10.000,- zł. do 30.000,- zł.650,- zł.
powyżej 30.000,- zł. do 50.000,- zł.1.000,- zł.
powyżej 50.000,- zł do 1.000.000,- zł.2.000,- zł.
powyżej 1.000.000,- zł. do 3.000.000,- zł.3.000,- zł.
powyżej 3.000.000,- zł.5.000,- zł.
 1. Postępowanie mediacyjne może być prowadzone pod warunkiem otrzymania przez CMG przy WIB w Poznaniu wymaganej opłaty mediacyjnej.
 2. Strony wspólnie określają wartość przedmiotu sporu. W przypadku braku zgody między nimi co do określenia tej wartości lub gdy prawidłowość jej określenia budzi uzasadnione wątpliwości, wartość przedmiotu sporu określi Przewodniczący Zespołu Mediatorów CMG przy WIB w Poznaniu.
 3. Przewodniczący Zespołu Mediatorów ma prawo podnieść w konkretnej sprawie wysokość opłaty mediacyjnej nie więcej niż o 20%, szczególnie w sprawach skomplikowanych, sprawach o dużej wartości przedmiotu sporu, a także w tych sprawach, w których udział bierze dwóch mediatorów.
 4. Wynagrodzenie mediatora w danej sprawie nie może przekroczyć ¾ opłaty mediacyjnej.
 5. Wydatki stanowią koszty ewentualnych dodatkowych czynności takich jak np. opinie biegłych, ekspertyzy, tłumaczenia. Mediator, po wcześniejszym uzgodnieniu ze stronami, może pobierać od stron zaliczki na wydatki mediacyjne.
 6. Jeżeli strony nie uzgodniły na piśmie inaczej, ponoszą one koszty postępowania mediacyjnego w równych częściach. W przypadku braku zapłaty kosztów przez jedną ze stron za spłatę całości zobowiązania strony odpowiadają solidarnie.
 7. W przypadku rezygnacji z mediacji zgłoszonej przez stronę lub strony przed pierwszą sesją opłata mediacyjna podlega zwrotowi.

§ 15. Odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność prawna CMG przy WIB w Poznaniu i mediatora jest ograniczona jedynie do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2010 r.


Pobierz Regulamin CMG