Informacje o WIB

Kim jesteśmy?

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

Gdzie działamy?

Wielkopolska Izba Budownictwa ma charakter regionalny i działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich województw.

Członkostwo w Izbie

Do Izby mogą należeć firmy zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, a także spółdzielnie mieszkaniowe i zawodowi inwestorzy oraz inne instytucje bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym, na przykład wyższe uczelnie kształcące kadry dla budownictwa.

Członkowie są zobowiązani do przestrzegania statutu Izby i postanowień jej władz, jak również do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z dobrymi obyczajami kupieckimi.

Prawa i obowiązki członków

Członkowie Izby mają prawo do:

 • uczestniczenia w pracach Izby,
 • korzystania z biernego prawa wyborczego,
 • uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby i korzystania z czynnego prawa wyborczego,
 • powoływania się na członkostwo w Izbie w kontaktach biznesowych.

Członkowie są zobowiązani do:

 • aktywnego uczestniczenia w pracach Izby,
 • przestrzegania zasad etycznych w prowadzeniu biznesu,
 • przestrzegania uchwał i postanowień władz Izby,
 • terminowego opłacania składek członkowskich.

Nasze cele

 1. Reprezentowanie członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej.
 2. Udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych.
 3. Opracowywanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej.
 4. Strzeżenie dobrych obyczajów kupieckich i zawodowych.
 5. Opracowywanie i zgłaszanie projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym.
 6. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu.
 7. Integracja środowiska budowlanego.
 8. Poprawa jakości usług i materiałów budowlanych.
 9. Współudział w kształceniu kadr dla potrzeb budownictwa i nieustanne podnoszenie ich kwalifikacji.
 10. Promowanie członków Izby.

Jak realizujemy cele?

Cele realizujemy poprzez:

 • rozpoznawanie problemów, z jakimi borykają się nasi członkowie,
 • wystąpienia do organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących członków,
 • delegowanie swoich przedstawicieli do prac w ciałach państwowych i samorządowych zajmujących się problemami gospodarczymi dotyczącymi pośrednio lub bezpośrednio budownictwa,
 • ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,
 • organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, pokazów krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie na rzecz członków Izby doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,
 • prowadzenie Centrum Mediacji Gospodarczej i Gospodarczego Sądu Arbitrażowego.
 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl

Najnowsze aktualności