Regulamin Gospodarczego Sądu Arbitrażowego

REGULAMIN GOSPODARCZEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO W POZNANIU

§ 1

 1. Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu (zwany dalej Gospodarczym Sądem Arbitrażowym) został powołany uchwałą z dnia 26.03.1993 r. Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa i działa zgodnie z postanowieniami Statutu, niniejszego Regulaminu i dokonanego przez strony zapisu na Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu (umowy) oraz przepisami postępowania cywilnego dotyczącymi sądownictwa arbitrażowego.
 2. Wzór zapisu na sąd arbitrażowy (klauzula arbitrażowa) Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu jest następujący:
  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony poddają rozstrzygnięciu Gospodarczemu Sądowi Arbitrażowemu w Poznaniu zgodnie z regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.
  Regulamin Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu dostępny jest na stronie internetowej: www.wib.com.pl.
 3. Ustalony w powyższym punkcie wzór klauzuli arbitrażowej może być modyfikowany w odniesieniu do przedmiotu spraw przekazywanych do rozstrzygnięcia Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, jeśli zapis sporządzany jest już po wejściu stron w spór w relacji do łączącej je umowy.

§ 2

 1. Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu (zwany dalej Gospodarczym Sądem Arbitrażowym) jest właściwy do rozpoznawania wszystkich sporów poddanych pod jego rozstrzygnięcie na mocy zapisu na Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu dokonanego przez strony.
 2. Pod rozstrzygnięcie Sądu strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.”
 3. Przedmiotem postępowania może być żądanie zasądzenia świadczenia, ustalenia istnienia stosunku prawnego lub prawa, a także żądanie ukształtowania stosunku prawnego wymienionego w zapisie.

§ 3

Strony mogą postanowić, że spory istniejące lub mogące powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym zostaną rozstrzygnięte w trybie arbitrażu „ad hoc” administrowanego przez Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu.

§ 4

Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu będzie dążyć do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki, w terminie jak najkrótszym, dążąc przez cały czas do doprowadzenia do zawarcia ugody między stronami sporu.

§ 5

 1. Poszczególne spory rozstrzygane są przez jedno lub trzyosobowe składy orzekające składające się z arbitrów wpisanych na listę arbitrów sądu arbitrażowego.
 2. Jeśli strony w zapisie na sąd arbitrażowy nie postanowiły inaczej, to sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50.000 zł rozstrzygane są przez jednoosobowy skład orzekający a pozostałe sprawy przez trzyosobowy skład orzekający.
 3. Składowi orzekającemu przewodniczy Przewodniczący składu (superarbiter).

§ 6

 1. Jeśli strony nie dokonały wyboru arbitrów w zawartym przez siebie zapisie na Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu, to Prezydium wyznacza skład orzekający w danej sprawie i zawiadamia o tym fakcie strony.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się również odpowiednio, gdy strony w zapisie na Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu wskazały arbitra, który nie znajduje się na liście arbitrów Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, podlega wyłączeniu w danej sprawie, odmówił przyjęcia danej sprawy do rozstrzygnięcia lub z innych przyczyn nie może brać udziału w danej sprawie jako arbiter.
 3. Strona w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyznaczonym składzie jest uprawniona do złożenia sprzeciwu co do całego składu lub poszczególnych arbitrów; wraz ze złożeniem sprzeciwu Strona jest zobowiązana do wskazania innej osoby lub osób, znajdujących się na liście arbitrów, w miejsce osób na które nie wyraża zgody i to pod rygorem nie uwzględnienia sprzeciwu.
  Prezydium w przypadku wniesienia sprzeciwu i wskazania osób w sposób i terminie jak wyżej, wyznaczy ponownie skład uwzględniając w jej składzie arbitrów wskazanych w sprzeciwie.
 4. Jeżeli w wyniku odmiennych wskazań arbitra lub arbitrów przez obie strony Prezydium nie będzie mogło wyznaczyć składu Sądu w sposób opisany w punkcie 3, Prezydium zobowiązuje strony w terminie 7 dni, aby każda z nich wskazała po jednym arbitrze, którzy po wskazaniu stron zostaną wyznaczeni przez Prezydium do składu Sądu. Zaś Przewodniczącego Sądu wyznaczy samo Prezydium. Prezydium również samo wyznaczy arbitra lub arbitrów w przypadku braku wskazania osoby arbitra przez którąkolwiek ze stron lub obie strony, w terminie zakreślonym wyżej. Wyznaczony w powyżej opisany sposób skład jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

§ 7

 1. Arbitrem przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym w Poznaniu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca sędzią sądu państwowego, posiadająca wyższe wykształcenie, której dotychczasowa postawa życiowa, wiedza i doświadczenie wskazują iż będzie ona wykonywała obowiązki arbitra w sposób nie budzący zastrzeżeń i wpisana na listę arbitrów Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.
 2. Arbitrzy są powoływani i odwoływani przez Radę Wielkopolskiej Izby Budownictwa spośród zgłoszonych kandydatów.
 3. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie Izby, członkowie organów izby i sądu arbitrażowego oraz osoby wpisane na listę arbitrów Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.

§ 8

Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu mogą jednocześnie pełnić rolę arbitra orzekającego, jeżeli są wpisani na listę arbitrów Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.

§ 9

 1. Wyznaczając poszczególne składy orzekające Prezydium Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu dąży do równomiernego obciążania pracą poszczególnych arbitrów.
 2. Przewodniczącym trzyosobowego składu orzekającego lub arbitrem orzekającym jednoosobowo może być jedynie arbiter posiadający uprawnienia adwokata lub radcy prawnego.
 3. Przewodniczący składu i arbiter wyznaczeni do danej sprawy mogą odmówić przyjęcia sprawy do prowadzenia, jeżeli dotyczy ona dziedziny prawa lub zagadnień, w której nie są specjalistami. Jeżeli odmowa w ocenie Prezesa jest niezasadna lub jeżeli następuje ona zbyt często, Prezes może zwrócić się do Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa z wnioskiem o skreślenie arbitra z listy stałych arbitrów Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.

§ 10

 1. Arbiter powołany do składu orzekającego powinien niezwłocznie ujawnić stronom wszystkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wadliwości co do jego bezstronności lub niezależności.
 2. Arbiter może być wyłączony tylko wtedy, gdy zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy gdy nie spełnia wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub umowie stron.
 3. Wyłączenia arbitra, którego strona sama powołała lub w powołaniu którego uczestniczyła, może ona żądać tylko z przyczyn, o których się dowiedziała po jego powołaniu.

§ 11

Arbitrzy wpisani na listę Arbitrów Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu mogą reprezentować stronę przed GSA wyłącznie poprzez wystawienie substytucji innemu radcy prawnemu, adwokatowi lub aplikantom radcowskim, adwokackim.

§ 12

 1. Arbitrzy są niezależni i niezawiśli w orzekaniu. Nie mogą w szczególności być pracownikami którejkolwiek ze stron, pozostawać z nią w stosunku zlecenia, ani jakimkolwiek innym stosunku, który mógłby poddać pod wątpliwość ich niezależność, niezawisłość lub bezstronność.
 2. Wszyscy arbitrzy oraz pracownicy sekretariatu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw informacji z jakimi zapoznali się w związku z prowadzonymi sprawami.
 3. Akta spraw powinny być przechowywane w sposób zapewniający poufność ich treści i ich niedostępność dla osób nieuprawnionych.

§ 13

 1. Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu działa zgodnie z regulacjami przepisów o sądzie arbitrażowym w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
 2. Postępowanie toczy się w języku polskim, strony mogą uzgodnić prowadzenie postępowania w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim.
 3. Jeśli strony zgodnie nie postanowiły inaczej, to miejscem postępowania przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym jest siedziba Sądu w Poznaniu.
 4. W przypadku, gdy jedną ze stron jest podmiot mający swą siedzibę za granicą, druga strona jest zobowiązana przedłożyć tłumaczenie przysięgłe pozwu, załączników oraz innych pism składanych w toku sprawy chyba że strony zgodnie postanowiły inaczej.
 5. Postanowienia oraz zarządzenia Sądu i przewodniczącego składu są przesyłane stronie mającej siedzibę za granicą wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język będący językiem urzędowym danego kraju lub język, w jakim została sporządzona umowa o ile strona ta nie zrezygnuje z tego prawa.
 6. Strona powodowa mająca siedzibę w Polsce zobowiązana jest wpłacić zaliczkę na koszty tłumaczeń, o których jest mowa w ust. 5.

§ 14

 1. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed Sądem osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, aplikant adwokacki, aplikant radcowski, pracownik strony.

§ 15

 1. W postępowaniu przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym w Poznaniu strony powinny być traktowane równoprawnie.
 2. Każda ze stron ma prawo do bycia wysłuchaną i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie.
 3. W postępowaniu przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym w Poznaniu skład sądzący winien kierować się zasadą wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnychdo rozstrzygnięcia sprawy.

§ 16

 1. Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły według – ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności.
 2. Strony mogą postanowić w zapisie na Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu lub w zgodnym oświadczeniu złożonym najpóźniej na pierwszej rozprawie przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym w Poznaniu, że spór winien być rozstrzygany według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności. Zgodne oświadczenie stron złożone w tym zakresie podlega obligatoryjnemu zapisowi w protokole rozprawy.
 3. W każdym jednak przypadku Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu bierze pod uwagę postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.

§ 161

Jeśli strony łączy obowiązujący zapis na sąd polubowny – Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu – to dopuszczalnym jest wniesienie do tego Sądu zawezwania drugiej strony do próby ugodowej, co pociąga za sobą konsekwencje przerwania biegu przedawnienia.

§ 17

 1. Postępowanie arbitrażowe rozpoczyna się wniesieniem pozwu do Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu zawierającego żądanie rozpoznania sprawy przez Sąd i wskazanie zapisu na Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu.
 2. Pozew powinien zawierać:
  1. oznaczenie sądu do którego jest kierowany,
  2. oznaczenie stron z podaniem ich imion i nazwisk lub nazw oraz adresów,
  3. wskazanie żądań pozwu ze wskazanie wartości przedmiotu sprawy,
  4. uzasadnienie żądań pozwu,
  5. wnioski dowodowe zgłaszane przez powoda,
  6. powołanie zapisu na sąd arbitrażowy,
  7. inne wnioski zgłaszane przez powoda,
  8. podpis powoda, pełnomocnika powoda lub innej osoby upoważnionej do jego reprezentacji.
 3. Do pozwu należy dołączyć:
  1. dokument potwierdzający prawo do występowania w imieniu powoda jeśli pozew został podpisany przez pełnomocnika powoda lub inną osobę uprawnioną do jego reprezentacji,
  2. odpis zapisu na Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu,
  3. inne dokumenty, które powód uzna za istotne dla sprawy,
  4. odpisy pozwu wraz z załącznikami – po jednym dla każdej ze stron,
  5. wersję elektroniczną pozwu wraz z załącznikami na dowolnym nośnika pamięci.

§ 18

 1. Pozew oraz wszelkie inne pisma do Sądu składa się w jednym egzemplarzu dla Sądu i po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
 2. Sekretarz Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu niezwłocznie po opłaceniu pozwu przez powoda przekazuje pozostałym stronom odpisy pozwu wraz z odpisem zarządzenia Prezesa Sądu o wyznaczeniu składu orzekającego i wydanymi zarządzeniami.

§ 19

 1. Doręczenia mogą być dokonywane przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Z 2008 r. nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. nr 18, poz. 97 i nr 168, poz. 1323.
 2. Doręczenia mogą być dokonywane również w inny określony przez przewodniczącego składu lub Prezydium Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu sposób pod warunkiem, że w aktach znajdzie się niebudzący wątpliwości dowód doręczenia.
 3. Na stronie oraz jej pełnomocniku spoczywa obowiązek informowania Sądu i uczestników postępowania o zmianie adresów. Zaniedbanie tego obowiązku będzie powodować pozostawienie pisma lub zawiadomienia w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest Sądowi znany.

§ 20

Strona wezwana do wpłacenia wpisu lub kosztów biegłego, albo innej opłaty, zobowiązana jest wpłacić ją w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia jej wezwania.

§ 21

 1. Przewodniczący składu przed wyznaczeniem rozprawy lub w przerwie między rozprawami wydaje na posiedzeniach niejawnych postanowienia mające na celu:
 1. zebranie całego materiału dowodowego,
 2. ustalenie, jakie sprawy są między stronami bezsporne, a jakie sporne,
 3. umożliwienie stronom zajęcie stanowiska co do każdej sprawy, przy czym ma prawo wyznaczyć stronie termin do zajęcia stanowiska.
 4. W czasie rozprawy zamiast zarządzeń przewodniczącego Sąd wydaje postanowienia. Postanowienia Sądu wydane w trakcie rozprawy mogą dotyczyć wszelkich kwestii proceduralnych, nie tylko wymienionych w ust. 1.

§ 22

 1. Jeżeli strona, której doręczono pozew, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pozwu nie złoży odpowiedzi na pozew, Sąd może wydać wyrok, opierając się wyłącznie na twierdzeniach zawartych w pozwie, ewentualnie uzupełnionych na skutek zarządzeń wydanych przez przewodniczącego składu.
 2. Przewodniczący z urzędu lub na wniosek strony pozwanej, może przedłużyć termin do złożenia odpowiedzi na pozew, jeżeli przemawia za tym stopień skomplikowania sprawy.
 3. Jeżeli strona mimo wezwania przez przewodniczącego składu lub Sąd i wyznaczenia stosownego terminu nie zajmuje stanowiska w danej sprawie lub jeżeli nie zgłasza, mimo wezwania środków dowodowych na daną okoliczność, albo nie wnosi opłaty na pokrycie kosztów przeprowadzenia zawnioskowanego przez siebie dowodu, Sąd uznaje daną okoliczność za przyznaną przez stronę, o ile z zebranego materiału dowodowego nie wynika co innego. O powyższej możliwości przewodniczący składu lub Sąd poucza stronę w piśmie wzywającym stronę do zajęcia stanowiska lub zgłoszenia środków dowodowych, lub ustnie, wydając postanowienie w trakcie rozprawy.

§ 23

Przewodniczący składu wyznacza rozprawę, jeżeli stwierdzi, że w wyniku zarządzeń wydanych przed rozprawą wyznaczenie rozprawy jest celowe.

§ 24

Strony mają prawo wypowiadać się w każdej sprawie w toku procesu, w tym co do zastosowanej procedury. Wątpliwości rozstrzyga skład orzekający.

§ 25

Pisma procesowe powinny zawierać oznaczenie stron sprawy oraz sygnatury, której dotyczą.

§ 26

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, będący wiernym odzwierciedleniem jej przebiegu.

§27

Przewodniczący składu wyznaczając rozprawę zawiadamia strony o jej terminie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Sposób zawiadomienia zależy od uznania przewodniczącego składu, który może zarządzić doręczenie wezwania stronom osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej tj. wiadomości mailowej z opcją potwierdzenia odbioru, za pośrednictwem telefaxu, telegraficznie lub w inny sposób, pozostawiając w aktach dokument potwierdzający datę dokonania zawiadomienia.

§ 28

 1. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych nie wstrzymuje postępowania.
 2. Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli Sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.
 3. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie Sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.
 4. Listę uprawnionych lekarzy sądowych prowadzi Prezes Sądu Okręgowego właściwego miejscowo dla miejsca postępowania.
 5. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony może ona zostać obarczona kosztami posiedzenia, na które się nie stawiła. Na koszty posiedzenia składają się koszty arbitrów i strony obecnej na posiedzeniu.
 6. Wysokość kosztów określa przewodniczący składu orzekającego.
 7. Poza tym:
  • Strona zgłaszająca środek dowodowy z zeznań świadka winna zaznaczyć przy przedstawieniu temu Sądowi czy świadek korzysta ze zwolnienia lekarskiego czy przebywa poza granicami kraju. Wynika z tego zobowiązanie sprawdzania przez stronę wnioskującą powyższych okoliczności.
  • Strona ma obowiązek informowania Sądu o długości udzielanego świadkowi zwolnienia lekarskiego lub długości zamierzonego przebywania za granicą.
  • Jeśli z przyczyny choroby lub pobytu za granicą wynika nieobecność świadka przekraczająca 3 miesiące, Sąd może dokonać przesłuchania świadka w miejscu jego pobytu, przy czym strona wnioskująca przeprowadzenie dowodu z zeznań tego świadka zobowiązana będzie na mocy zarządzenia Sądu wskazać miejsce pobytu świadka i uiścić zaliczkę na pokrycie kosztów dojazdu i pobytu delegowanego arbitra dla przesłuchania świadka.
  • Jeśli strona wezwana do wskazania miejsca pobytu świadka i uiszczenia zaliczki nie dopełni swego zobowiązania – Sąd zarządzi oddalenie wniosku o przesłuchanie świadka.
  • Uprawnienia arbitra delegowanego wykonuje odpowiednio arbiter jednoosobowy rozpatrujący spór.
  • Jeśli strona wnioskująca o przesłuchanie świadka wskaże jego miejsce pobytu i uiści zaliczkę na koszty – Sąd wyznaczy jej i stronie przeciwnej 7 dniowy termin dla doręczenia Sądowi listy pytań do świadka pod rygorem ich pominięcia.
  • Jeśli we wskazanym przez zobowiązaną stronę miejscu pobytu zawnioskowanego świadka nie można go zastać – Sąd zarządzeniem pominie dopuszczenie dowodu przesłuchania tego świadka.

§ 29

 1. W czasie trwania rozprawy a także poza rozprawą można przeprowadzać dowody, w tym dowód z przesłuchania stron, świadków, biegłych.
 2. Dowody mogą być przez Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu przeprowadzone również z urzędu, jeżeli przeprowadzenie dowodu jest możliwe mimo braku współdziałania strony.
 3. Sąd przeprowadza dowód z opinii powołanego przez siebie biegłego lub biegłych z listy biegłych sądowych, którą prowadzi Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, jeżeli zawodowe kwalifikacje członków składu sądzącego nie wystarczą do oceny materiału dowodowego.
 4. Jeżeli dowód przeprowadzany jest poza rozprawą, to Sąd może dowód przeprowadzić za pośrednictwem arbitra delegowanego. Z czynności tej arbiter delegowany sporządza protokół.
 5. W każdym przypadku o przeprowadzeniu dowodu poza rozprawą powiadamia się strony w taki sposób i w takim terminie, jak zawiadomienie o terminie rozprawy, w celu umożliwienia stronom wzięcia udziału w tej czynności.

§ 30

 1. Kiedy Sąd uzna, że sprawa jest w wystarczającym stopniu wyjaśniona, informuje o tym strony i wzywa je do złożenia oświadczenia, czy składają dalsze wnioski dowodowe.
 2. Gdy strony nie składają dalszych wniosków dowodowych, Sąd zamyka rozprawę i udziela głosu stronom.
 3. Po udzieleniu głosu stronom Sąd udaje się na naradę, po której ogłasza wyrok.
 4. Wyrok może być ogłoszony nie później niż w 7 dniu po zamknięciu rozprawy.
 5. Jeżeli ogłoszenie wyroku nie następuje bezpośrednio po rozprawie, ogłoszenie może być dokonane wyłącznie przez Przewodniczącego składu.
 6. Wyrok sądu zapada większością głosów. W braku większości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego składu.
 7. Arbiter, który głosował przeciwko stanowisku większości, może na wyroku przy swoim podpisie zaznaczyć, że zgłosił zdanie odrębne /votum separatum/.
 8. W sytuacji opisanej w ust. 7 arbiter zgłaszający zdanie odrębne zobowiązany jest w terminie dwóch tygodni od dnia sporządzenia motywów rozstrzygnięcia sporządzić pisemne uzasadnienie zdania odrębnego i złożyć je do akt sprawy.

§ 31

Wyrok Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu winien zawierać:

 1. oznaczenie zapisu na sąd arbitrażowy,
 2. miejsce i datę wydania wyroku,
 3. oznaczenie stron i arbitrów,
 4. rozstrzygnięcie o żądaniach stron,
 5. podpisy wszystkich arbitrów (z ewentualnie zaznaczonym zdaniem odrębnym arbitra),
 6. pisemne uzasadnienie wyroku, którego projekt sporządza Przewodniczący składu w terminie 14 dni od ogłoszenia wyroku; termin ten z ważnych powodów może być przedłużony na wniosek Przewodniczącego składu przez Prezydium Sądu.

§ 32

 1. Sąd może wydać wyrok bez przeprowadzenia rozprawy również w przypadku, gdy strona pozwana ustosunkowała się do pozwu, o ile obie strony o to wnoszą lub na propozycję przewodniczącego składu wyrażają na to zgodę, a złożone przez strony do akt sprawy dokumenty wystarczają do rozstrzygnięcia sprawy i strony nie składają dalszych wniosków dowodowych.
 2. Jeśli Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu wydaje wyrok bez przeprowadzenia rozprawy to informuje strony o dacie i miejscu ogłoszenia wyroku.

§ 33

 1. Postępowanie przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym w Poznaniu jest jednoinstancyjne.
 2. Od wyroku wydanego przez Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu nie przysługują inne środki odwoławcze poza skargą o uchylenia wyroku Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.

§ 34

Odpisy wyroku są doręczane stronom niezwłocznie po jego ogłoszeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

§ 35

W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązku arbitra, w szczególności nieterminowego sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku, Prezydium może zwrócić się do Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa o wykreślenie arbitra z listy arbitrów oraz może powiadomić o takim nagannym zachowaniu arbitra władze korporacji zawodowej, do której arbiter należy ze względu na wykonywany zawód.

§ 36

 1. Postępowanie przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym w Poznaniu jest odpłatne.
 2. Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu pobiera następujące opłaty:
  • wpis,
  • opłata kancelaryjna.
 3. W sprawach rozstrzyganych przez Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu pobierany jest wpis w wysokości:
  • 4,5 % wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 500 zł (pięćset) – przy wartości przedmiotu sprawy do 150.000 zł,
  • 6.750 zł + 3,5 % kwoty przewyższającej 150.000 zł – przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 150.000 zł.
 1. Wpis pobiera się w kwocie nie niższej niż 500 zł.
 2. Opłata kancelaryjna w wysokości 3 złotych za każdą stronę pobierana jest za wydanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, kserokopii z akt i innych dokumentów.
 3. Do opłat należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

§ 37

 1. Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu pobiera również zaliczki na wydatki dodatkowe.
 2. Wydatkami dodatkowymi są wydatki na koszty opinii biegłych, koszty tłumaczeń, koszty związane z prowadzeniem postępowania w miejscu innym niż siedziba Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, koszty podróży arbitrów, biegłych, świadków i inne koszty związane z czynnościami sądowymi w toku postępowania przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym w Poznaniu.
 3. Strona, która wniosła o podjęcie czynności związanej z wydatkami dodatkowymi zobowiązana jest na wezwanie Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu uiścić zaliczkę na ten cel w wysokości wyznaczonej przez Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu.
 4. Jeśli czynność związana z wydatkami dodatkowymi ma zostać przeprowadzona na zgodny wniosek stron lub przez Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu z urzędu, to każda ze stron zobowiązana jest do zapłaty na wezwanie Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu zaliczki w wysokości 50 % przewidywanych wydatków dodatkowych związanych z tą czynnością.

§ 38

 1. Wpis i koszty strona wpłaca na wezwanie.
 2. Wpłacone przez stronę koszty postępowania przeznaczone są na pokrycie działalności Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, w tym na jego koszty administracyjne, koszty obsługi technicznej oraz wynagrodzenie dla arbitrów.

§ 39

 1. Wartość przedmiotu sporu podlega kontroli przez Prezesa Sądu, który może w razie wątpliwości zarządzić jej sprawdzenie.
 2. Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu może zarządzić również przewodniczący składu lub Sąd, jeżeli w toku rozpoznawania sprawy pojawi się wątpliwość, co do tego, czy wartość przedmiotu sprawy została podana przez powoda w sposób prawidłowy.
 3. W przypadku, jeżeli nastąpi rozszerzenie powództwa, lub jeżeli w wyniku sprawdzenia wartość przedmiotu sprawy zostanie podwyższona, Prezes Sądu lub przewodniczący składu wzywają do uzupełnienia wpisu. Nie wniesienie uzupełnionego wpisu w terminie ma ten sam skutek, co nieopłacenie wpisu przy wniesieniu sprawy.

§ 40

 1. W wyroku Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu wydaje rozstrzygnięcie, co do kosztów postępowania przed Gospodarczym Sądem Arbitrażowym w Poznaniu obciążając nimi stronę przegrywającą proces.
 2. Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu na wniosek strony reprezentowanej przez pełnomocnika zasądza od strony przegrywającej zwrot kosztów zastępstwa strony wygrywającej w wysokości wynikającej z umowy pomiędzy stroną i pełnomocnikiem, nie wyższej jednak niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o opłatach za czynności adwokackie oraz ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r. nr 163 poz. 1348).

§ 41

Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności.

§ 42

Regulamin wchodzi w życie 28 czerwca 2017 roku na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Wielkopolskiej Izby Budownictwa nr 8/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.


Pobierz Regulamin GSA

 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl

Najnowsze aktualności