Prezesi i prezydenci

PREZESI

Dr inż. Zenon Kierczyński MBA – od 17.05.2004 – nadal

Dr inż. Zenon Kierczyński MBA prawie całe swoje życie zawodowe i społeczne związał z budownictwem.

Był założycielem i wieloletnim przewodniczącym koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SIT PMB) przy firmie „IZOLACJA – JAROCIN” (1979 – 1998). Kierowane przez niego koło wielokrotnie uzyskiwało pierwsze miejsce w ramach Zarządu Okręgowego SITPMB. Był przez kilka kadencji członkiem Zarządu Okręgowego w Poznaniu. Za działalność stowarzyszeniową został wyróżniony złotą honorową odznaką SIT PMB.

Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Producentów Pap (1997 – 1998).

Jest członkiem założycielem Wielkopolskiej Izby Budownictwa (1992). Przez 4 kadencje zasiadał w Radzie Izby, w tym przez 2 kadencje pełnił funkcję wiceprezydenta Rady. W maju 2004 r. objął funkcję prezesa zarządu WIB i pracując na tym stanowisku zbudował autorytet Izby jako kompetentnego reprezentanta branży budowlanej. Zorganizował w tym czasie wiele konferencji na tematy ważne dla branży, np.:

 • „Ustawa deweloperska – nowa rzeczywistość w biznesie deweloperskim” (2012),
 • 3 konferencje poświęcone programowi rozwoju budownictwa mieszkaniowego (dwie w 2013 i jedną w 2015),
 •  „Dbałość o zabytki architektury stolicy Wielkopolski a rozwój współczesnego budownictwa w Poznaniu” (2014),
 • konferencje z cyklu ROGER SŁAWSKI I JEGO EPOKA („Twórczość architekta w krajobrazie wielkopolskich miast i wsi”, 2017, „Budowniczowie niepodległości” 2018, „Gospodarze i twórcy PeWuKi”, 2019).
 • „Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i program MIESZKANIE PLUS” (2019),
 • „Plany nowelizacji rządowego programu MIESZKANIE PLUS” (2020).

Aktywnie uczestniczy w tworzeniu i kształtowaniu przepisów dotyczących branży budowlanej. Między innymi z jego inicjatywy organizacje gospodarcze z Wielkopolski pod przewodnictwem Wielkopolskiej Izby Budownictwa włączyły się w proces konsultowania projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o deweloperskim funduszu gwarancyjnym.

Jest popularyzatorem mediacji i arbitrażu (sądownictwa polubownego) i inicjatorem wielu przedsięwzięć w tym zakresie nie tylko w branży budowlanej, ale w całej gospodarce. Był organizatorem bądź współorganizatorem wielu konferencji poświęconych arbitrażowi i mediacji.

Poza pełnieniem funkcji organizatora Zenon Kierczyński był aktywnym uczestnikiem tych konferencji i wygłosił między innymi referaty:

 • „Sądownictwo polubowne z punktu widzenia przedsiębiorcy – plusy i minusy” (2005),
 • „Sądownictwo polubowne szansą na usprawnienie realizacji projektów inwestycyjnych” (2008),
 • „Dlaczego arbitraż? – z doświadczeń Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu” (2011),
 • „Niektóre aspekty współpracy centrum mediacji z sądem na przykładzie centrum Mediacji Gospodarczej przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa” (2013),
 • „Znaczenie mediacji i arbitrażu dla przedsiębiorców i środowisk prawniczych” (2014),
 • „Bezpieczeństwo prawne a mediacja i arbitraż” (2015).

Od 2005 r. jest arbitrem Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, a od 2008 r. wiceprezesem GSA.

W 2010 r. zorganizował Centrum Mediacji Gospodarczej w Poznaniu. Dzięki jego zaangażowaniu CMG aktywnie uczestniczy w prowadzeniu mediacji dla sądów powszechnych.

Jest autorem szeregu publikacji dotyczących arbitrażu i mediacji, jak i też problemów zarządzania przedsiębiorstwami z branży budowlanej w warunkach wolnego rynku – między innymi:

 • „Strategiczna reorientacja rynkowa przedsiębiorstw branży hydroizolacji”, kwartalnik WARSTWY nr 2(11)/98,
 • „Zmiana kultury firmy jako istotny element procesu marketingowej reorientacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „IZOLACJA – JAROCIN” SA”, [w:] Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw Krzysztof Fonfara, PWE, 1999 – I wyd., 2004 – II wyd.,
 • „Sądownictwo polubowne na przykładzie Wielkopolskiej Izby Budownictwa”, miesięcznik „Materiały Budowlane” nr 3/2005,
 • „Reorientacja rynkowa przedsiębiorstw materiałów budowlanych”, miesięcznik „Materiały Budowlane” nr 5/2005,
 • „Preferowane koncepcje marketingu na rynku materiałów budowlanych”, miesięcznik „Materiały Budowlane” nr 6/2005,
 • „Stały Sąd Polubowny przy WIB – skuteczny sposób na rozwiązywanie sporów gospodarczych”, AKTUALNOŚCI WIB, nr 2/2006, czerwiec 2006,
 • „Stały Sąd Polubowny przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa alternatywą dla sądu powszechnego”, AKTUALNOŚCI WIB, nr 2/2007, czerwiec 2007,
 • „Obecna sytuacja i perspektywy średniego szkolnictwa zawodowego w branży budowlanej na przykładzie Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu” – (z Arkadiuszem Dratwą), kwartalnik AKTUALNOŚCI WIB nr 1/2008,
 • „Założenia wstępne do strategii zarządzania zmianą gospodarczą”, Homines Hominibus Zeszyty Naukowe WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, numer 1(9), 2013,
 • „Strategia zarządzania zmianą gospodarczą” – podsumowanie projektu „Zgoda i współpraca Wielkopolanom się opłaca, czyli nauka wsparciem dla wielkopolskich procesów adaptacyjnych”, [w:] „Strategia zarządzania zmianą gospodarczą w regionie nowotomysko-grodziskim”, redakcja naukowa Ewa Szuber – Bednarz, WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, 2013,
 • monografia „Uwarunkowania stosowania mediacji i arbitrażu do rozstrzygania sporów gospodarczych – I etap”, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, 2018,
 • monografia „Uwarunkowania stosowania mediacji i arbitrażu do rozstrzygania sporów gospodarczych – II etap”, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, 2018,
 • monografia „Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach, a sukces na rynku”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, 2023.

W latach 1978 – 1998 pracował w „IZOLACJI – JAROCIN. Najpierw jako zastępca dyrektora ds. technicznych, po wygraniu konkursu jako dyrektor (od 1991) i wreszcie jako prezes zarządu (od 1996). W 1996 r. przekształcił firmę w spółkę akcyjną, skutecznie zrestrukturyzował, wdrożył rynkową orientację, a także wprowadził wiele nowoczesnych materiałów hydroizolacyjnych. W 1997 r. wprowadził firmę na Centralną Tabelę Ofert CeTO. Była to pierwsza firma z programu NFI, której wartość rynkowa już w dniu debiutu była wyższa od księgowej. Skuteczność restrukturyzacji i reorientacji rynkowej znalazła potwierdzenie między innymi w 29. pozycji na 465 sklasyfikowanych firm w rankingu spółek NFI przygotowanym przez Centrum Analiz Ekonomiczno-Gospodarczych Home&Market i w 17. pozycji w rankingu firm lokomotyw polskiej gospodarki w grupie producentów z surowców niemetalicznych przygotowanym przez CAEG.

Natomiast nowoczesność produkowanych materiałów znalazła potwierdzenie w zdobyciu szeregu medali, w tym między innymi w złotym medalu MTP za kit KEP-St/B.

Zenon Kierczyński uzyskał w Urzędzie Patentowym RP świadectwa autorskie:

 • nr 294459 o dokonaniu wynalazku sposób otrzymywania topliwej masy zalewowej (patent nr 161537),
 • nr 90242, 90459 i 90456 o dokonaniu wzoru użytkowego gont dachowy (prawa ochronne nr 50259, 50352 i 50351).

Andrzej Erenz – od 1.12.1992 do 30.04.2004

Andrzej Erenz założyciel i pierwszy prezes zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Jest rdzennym Poznaniakiem. Jego dziadek był przedwojennym budowniczym Poznania. Za wydarzenia ważne w swoim życiu uważa współudział w organizacji Sierpień ’80, powołanie pierwszego w Poznaniu Komitetu Obywatelskiego, współpracę z zagranicznymi organizacjami samorządowymi oraz włączenie się do ruchu samorządowego w Polsce.

Ukończył Zasadniczą Szkołę Elektryczną (1964) i Technikum Energetyczne (1967). Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Dyplom w specjalności elektroenergetyka uzyskał w 1980 r. Pierwszą pracę podjął w 1967 r. w Biurze Projektów (asystent i starszy asystent projektanta). Od 1982 r. pracował jako starszy mistrz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Poznaniu. W 1990 r. został prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, a w 1992 r. prezesem zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Był współzałożycielem Fundacji Poznań – Ille-et-Vilaine. Pełnił funkcję arbitra Urzędu Zamówień Publicznych. Był członkiem zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu, a także założycielem Polskiej Federacji Izb Budownictwa oraz koordynatorem programów PHARE.

Do jego zainteresowań pozazawodowych należą historia współczesna, polityka, sport i motoryzacja.

Za największy sukces życiowy uznaje stworzenie domu rodzinnego.

Wychowany na Trylogii Sienkiewicza, ceni solidność, odpowiedzialność, uczciwość i przyjaźń.*

* Źródło: „Kto jest kim w Poznaniu”, Michał Piotrowski (red.), wydawnictwo ITAKA, 1997 r.

PREZYDENCI

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, od 23.06.2022 – nadal

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak jest zatrudniony na Politechnice Poznańskiej od 1971 roku.

Tytuł profesora uzyskał w 2007 r.

Jest autorem lub współautorem 13 podręczników akademickich oraz ponad 200 artykułów naukowych z zakresu budownictwa, uczestniczył w  kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz istotnych dla trwałości obiektów budowlanych.

W ramach aktywności dydaktycznej:

 • wypromował 240 inżynierów i magistrów,
 • wypromował 9 doktorów,
 • był inicjatorem otwarcia 6 przewodów habilitacyjnych i jednego profesorskiego współpracowników.

Jako aktywny dziekan (2002 – 2008) i prodziekan (1996-2002) Wydziału dbał o wysoką pozycję Wydziału w kraju (I kategoria w klasyfikacji ministerstwa) oraz jego status materialny (remont budynku wydziału).

Był wicedyrektorem (1992 – 1995) i dyrektorem Instytutu Konstrukcji Budowlanych (2012-2019).

Aktywnie działa na polu ogólnopolskim w ramach sekcji materiałów budowlanych PAN. Przewodniczył i organizował różne konferencje naukowych, między innymi:

 • prestiżową Konferencję Krynicką,
 • 4 konferencje TISNOB,
 • 8 seminariów na temat właściwości betonu.

Przewodniczył komisji Złotego Medalu Targów BUDMA, uczestniczył w Krajowej Radzie Czasopism Technicznych oraz w pracach Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Komisji Nauki PZITB.

Od 2002 r. jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2010 ekspert Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Posiada pełne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zakresie wykonawstwa i projektowania, jest rzeczoznawcą budowlanym.

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak współpracuje z Izbą od początku jej istnienia. Między innymi uczestniczył w przygotowaniu przez Izbę systemu kwalifikacji przedsiębiorstw budowlanych w praktyce stosunków umownych w budownictwie, co zaowocowało stosownym opracowaniem we wrześniu 1997 r. W tym opracowaniu zawarto propozycje wdrożenia systemu kwalifikacji instytucjonalnej przedsiębiorstw budowlanych. Chodziło o to, żeby system kwalifikacji umożliwiał wystawianie potencjalnym uczestnikom w postępowaniu o zamówienie publiczne certyfikatu kwalifikacji zawodowych jako warunku koniecznego, bez którego posiadania niemożliwy byłby udział w przetargu.

W czasie gdy pełnił funkcję dziekana, nastąpiło zintensyfikowanie kontaktów z Izbą, a na Wydziale odbyło się seminarium, na którym omawiano współpracę między firmami członkowskimi, a Wydzia­łem.

W konkursie o statuetkę im. Rogera Sławskiego prof. Józef Jasiczak zdobył statuetkę w kategorii WIELKOPOLSKI CZŁOWIEK ROKU W BUDOWNICTWIE za rok 2017.

Aktywnie uczestniczył w organizowanych przez Izbę konferencjach „Roger Sławski i jego epoka”. Między innymi na konferencji „Gospodarze i twórcy PeWuKi” wygłosił referat „Obiekty targowe oczami konstruktora”. Referatu spotkał się z bardzo wysoką oceną ze strony uczestników konferencji.

Ma doświadczenie w działalności izbowej zdobyte w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak jest uznanym autorytetem w branży.


Marek Szczęsny, od 24.06.1999 do 26.11.2021

Dr inż. Marek Szczęsny był członkiem i aktywnym działaczem wielu organizacji gospodarczych. Posiadał szczególne zasługi w budowaniu samorządu gospodarczego w Polsce oraz w działaniach na rzecz etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym. W Wielkopolskiej Izby Budownictwa przez szereg lat był członkiem rady, a od roku 1999 nieprzerwanie – ostatnio dwunastą kadencję – pełnił funkcję jej prezydenta. W czasie kiedy Wielkopolska Izba Budownictwa przechodziła trudny okres swojego funkcjonowania zaangażował się czynnie w rozwiązywanie jej problemów i służył pomocą w ich przezwyciężaniu. W 2001 r. dzięki jego inicjatywie udało się zjednoczyć producentów płyt warstwowych i założyć Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych „PAMA” z siedzibą w Poznaniu. Od początku do dnia swojej śmierci pełnił funkcję prezesa zarządu Związku. Był współzałożycielem i od 2009 r. do 2012 r. pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Pan Marek Szczęsny od 1990 r. do 2002 r. pełnił funkcję prezesa firmy Metalplast Oborniki sp. z o. o. Przedsiębiorstwo pod jego kierownictwem należało do grupy najlepszych firm branży budowlanej w Polsce, a sam należał do grona najsprawniejszych menadżerów w Polsce wybranych przez tygodnik „Wprost”. Pod jego zarządem Metalplast z sukcesem zakończył eksperymentalny w Polsce proces prywatyzacji i restrukturyzacji. Pan Marek Szczęsny zrealizował w firmie wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, które przekształciły Metalplast w nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo. W latach 2001 – 2012 na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego restrukturyzował wiele przedsiębiorstw, w tym PKS Koło, PKS Ostrów Wlkp. i PHSR Agroma w Kaliszu. W latach 2005 – 2007 sprywatyzował i doprowadził do dalszego rozwoju firmę Stolbud we Włoszczowie, która w momencie objęcia stanowiska prezesa przez pana Marka Szczęsnego była w katastrofalnej sytuacji. Następnie Marek Szczęsny pełnił funkcję prezesa zarządu Metalplast Consulting sp. z o. o. Ostatnio był doradcą zarządu firmy.


Jacek Cenkiel, od 22.06.1995 do 24.06.1999

Był społecznikiem, działaczem niepodległościowym Komitetów Obywatelskich a przede wszystkim człowiekiem gotowym pomóc i wysłuchać każdego. Prawnik związany z budownictwem mieszkaniowym pracował na stanowisku prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – największego w tym czasie w Poznaniu inwestora budownictwa mieszkaniowego. Restrukturyzując działalność Spółdzielni, zwiększył efektywność, tworząc firmy wyraźnie zdefiniowane komercyjnie – między innymi spółkę akcyjną Unia Wspólnego Inwestowania założoną przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Poznańską Korporację Budowlaną „Pekabex” oraz Wielkopolską Izbę Budownictwa. Został prezesem UWI SA. Spółka była jednym z pierwszych w Poznaniu nie spółdzielczych inwestorów budownictwa mieszkaniowego. Podstawę funkcjonowania UWI stanowiło elastyczne reagowanie na każdą pojawiającą się formę zapotrzebowania na rynku mieszkaniowym. W ramach tej strategii UWI SA między innymi była założycielem i aktywnym udziałowcem Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, pierwszego zarejestrowanego w kraju TBS. Jacek Cenkiel jako osoba doceniająca znaczenie organizacji gospodarczych, był jednym z założycieli Wielkopolskiej Izby Budownictwa, w której pełnił funkcję prezydenta Rady Izby. Był także prezydentem Wielkopolskiego Klubu Kapitału.

Jako reprezentant Samorządnej Wielkopolski działał w Radzie Miasta Poznania. Aktywnie wspierał i współpracował z Fundacją Rozwoju Miasta Poznania.

Dzięki jego zaangażowaniu Poznaniacy mogą cieszyć się m.in. z fontann Marsa, Neptuna i Apolla na Starym Rynku, powstania pomnika Klemensa Janickiego przy ul. Masztalarskiej, a także z wielu projektów na rzecz odnowienia Katedry Poznańskiej. Za wieloletnie działania na rzecz przywrócenia pamięci historycznej oraz kulturowej tradycji i dziedzictwa narodowego odznaczony został Medalem Kazimierza Odnowiciela. Był wieloletnim Przewodniczącym Jury Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania imienia Jana Baptysty Quadro.


Jerzy Ciechanowski, od 27.11.1992 do 22.06.1995

Jerzy Ciechanowski jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów MBAw Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu we współpracy z The Nottingham Trent  University z Wielkiej Brytanii.

Ma bogate doświadczenie w branży budowlanej – poczynając od majstra budowy, a na prezesie zarządu kończąc (na przykład prezes zarządu firmy Hydrobudowa Polska SA).

Posiada wysokie kompetencje w zarządzaniu dużymi zespołami ludzkimi.

Do jego osiągnięć zawodowych należy zaliczyć nadzór nad:

 • budową stadionów w Gdańsku, Poznaniu i Stadionu Narodowego w Warszawie.,
 • budową stopnia wodnego Malczyce wraz ze śluzą wodną i hydroelektrownią.
 • oczyszczalnią ścieków Kraków –Płaszów, oczyszczalnią lewobrzeżną w Poznaniu,
 • rozbudową lotniska w Gdańsku,
 • budową trasy Słowackiego wraz z tunelem w Gdańsku,
 • budową tunelu pod Wisłą w Warszawie,
 • budową kaskady zbiorników wodnych na Nysie wraz z hydroelektrowniami,
 • rozbudową zbiornika odpadów poflotacyjnych dla KGHM,
 • budową zakładu segregacji odpadów Szadułki,
 • budową spalarni dla Zielonej Góry,
 • budową osiedla mieszkaniowego w Warszawie,
 • budową Oczyszczalni Południe dla Warszawy,
 • budową stacji I linii metra w Warszawie.
 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl

Najnowsze aktualności