Statut Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Statut Wielkopolskiej Izby Budownictwa
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Walnego Zgromadzenia WIB
nr 6/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Wielkopolska Izba Budownictwa, zwana w dalszym ciągu niniejszego statutu Izbą, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

§ 1.2. Izba w językach obcych używa następującej nazwy:

 • w języku angielskim The Wielkopolska Chamber of Construction,
 • w języku niemieckim Wielkopolska Baukammer,
 • w języku francuskim Chambre de Batiment de Wielkopolska.

§ 2.1. Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa regionu wielkopolskiego a także innych regionów Polski skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym, a także szkoły kształcące w zawodach budowlanych i pokrewnych – uczelnie wyższe, technika i zasadnicze szkoły zawodowe.

§ 2.2. Członkami Izby poza podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę w Wielkopolsce mogą zostać podmioty posiadające siedziby w innych regionach Polski.

§ 2.3. Izba ma charakter regionalny i działa w szczególności na obszarze Wielkopolski, a także w innych regionach Polski.

§ 2.4. Izba realizuje swoje cele na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3. Siedzibą Izby jest miasto Poznań.

§ 4. Izba jest niezależna od jakichkolwiek organizacji politycznych i społecznych. W swej działalności może współpracować z każdą organizacją realizującą cele zbieżne z celami Izby.

§ 5. Izba może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o celach zbieżnych z celami Izby.

Członkostwo Izby

§ 6. Członkiem Izby może zostać każdy podmiot zajmujący się jako podstawową działalnością opisaną w § 2, który zobowiązuje się do przestrzegania statutu Izby i postanowień jej władz, jak również do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z dobrymi obyczajami kupieckimi.

§ 61 Członkami Sekcji Szkół Budowlanych i Zawodowych EDUKACJA BUDOWLANA mogą zostać szkoły kształcące w zawodach budowlanych i pokrewnych – uczelnie wyższe, technika i zasadnicze szkoły zawodowe.

§ 7. Członkostwo Izby nabywa się poprzez złożenie deklaracji i przyjęcie w poczet członków na podstawie Uchwały Rady Izby powziętej po przedstawieniu przez Zarząd opinii czy działalność gospodarcza kandydata mieści się w dyspozycji § 2.
Rada Izby odmawia przyjęcia w poczet członków, jeżeli dotychczasowa działalność kandydata była sprzeczna z zasadami przyjętymi przez Wielkopolską Izbę Budownictwa.
Członkowie założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą zarejestrowania Izby.

§ 8.1. Członkostwo Izby członek traci na skutek:

 1. zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany profilu działalności gospodarczej w taki sposób, że prowadzona przez dany podmiot podstawowa działalność nie mieści się w zakresie opisanym w § 2,
 2. wykluczenia na skutek nieprzestrzegania postanowień statutu,
 3. śmierci osoby fizycznej,
 4. rezygnacji z członkostwa,
 5. wykluczenia na skutek niepłacenia składek członkowskich przez sześć miesięcy.

§ 8.2. Rada Izby po przedstawieniu przez Zarząd opinii może zawiesić w prawach członka, który przez sześć miesięcy zalega z opłatą składek.

§ 9. Uchwały w sprawach wymienionych w § 8 podejmuje Rada Izby przesyłając niezwłocznie swoją uchwałę wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu członkowi listem poleconym.

§ 10. Od uchwały Rady Izby podjętej w sprawach wymienionych w § 8 członkowi służy prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia, które może przywrócić członkostwo. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania uchwały Rady Izby wraz z uzasadnieniem. Odwołanie złożone po terminie nie wywołuje skutków. Walne Zgromadzenie Izby może jednak, uznając opóźnienie za usprawiedliwione, odwołanie rozpatrzyć. Wraz z odwołaniem Rada Izby przedkłada Walnemu Zgromadzeniu opinię na temat odwołania przygotowaną przez Komisję Rewizyjną.

Cele działalności Izby i sposoby ich realizacji

§ 11. Izba reprezentuje swoich członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej. W szczególności do Izby należy:

 1. udzielanie wszechstronnej pomocy podmiotom skupionym w Izbie w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych,
 2. opracowywanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej obowiązujących w budownictwie i dziedzinach z nim związanych,
 3. strzeżenie dobrych obyczajów kupieckich i zawodowych w budownictwie i przestrzegania prawa,
 4. opracowywanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym i samorządowym projektów aktów prawnych a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie odpowiednich organów do prac nad tworzeniem prawa i opiniowanie otrzymanych projektów aktów legislacyjnych,
 5. wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz występowanie z własnymi inicjatywami gospodarczymi,
 6. zbieranie, upowszechnianie i przekazywanie zainteresowanym informacji o stanie rozwoju regionu, a zwłaszcza budownictwa,
 7. prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej i oświatowej służącej integracji środowiska,
 8. współudział w kształceniu kadr dla potrzeb budownictwa i nieustanne podnoszenie ich kwalifikacji,
 9. działanie na rzecz poprawy jakości usług i materiałów budowlanych.

§ 11.1. Celem Izby jest ponadto prowadzenie działalności oświatowej poprzez sprawowanie funkcji organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu.

 1. Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu jest szkołą publiczną działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. Wszelkie dochody uzyskane z działalności Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu i z nieruchomości, na której realizowany jest cel publiczny, Izba w całości przeznacza na działalność statutową związaną z prowadzeniem Zespołu Szkół Budowlanych.

§ 12. Swoje cele Izba realizuje poprzez:

 1. pracę organów Izby i powołanych przez nie komisji mających na celu opracowanie odpowiednich materiałów,
 2. wystąpienia do organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących członków Izby,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej i wydawanie biuletynów stałych, wydawnictw jednorazowych, materiałów naukowych i popularnonaukowych,
 4. prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej, kursów, konferencji, kontakty z uczelniami i szkołami zawodowymi,
 5. delegowanie swoich przedstawicieli do prac w ciałach państwowych i samorządowych zajmujących się problemami gospodarczymi dotyczącymi pośrednio lub bezpośrednio budownictwa,
 6. prowadzenie Centrum Mediacji Gospodarczej i Gospodarczego Sądu Arbitrażowego.
 7. ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków, organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, pokazów krajowych i zagranicznych, organizowanie udziału członków w takich działaniach,
 8. organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Izby doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,
 9. prowadzenie klubu dla członków i pracowników członków Izby,
 10. organizowanie wycieczek, rajdów, imprez kulturalnych, bali itp.

Prawa i obowiązki członków

§ 13. Członkowie Izby mają prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Izby, korzystania z jej urządzeń i korzystania z pomocy Izby,
 2. korzystania z biernego prawa wyborczego (w przypadku osób fizycznych),
 3. zgłaszania swoich kandydatur w wyborach do władz Izby,
 4. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby i korzystania z czynnego prawa wyborczego,
 5. powoływania się na członkostwo w Izbie w korespondencji, reklamie i innych materiałach i oświadczeniach,
 6. otrzymywania wszelkich materiałów Izby oraz publikowania swoich tekstów w tych materiałach.

§ 14. Członkostwo w Izbie nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach, w tym innych izbach gospodarczych, o ile ich założenia i działalność nie stoją w sprzeczności z założeniami i działalnością Izby.

§ 15. Członkowie Izby mają następujące obowiązki:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach Izby,
 2. postępowania w prowadzonej działalności gospodarczej w sposób zgodny z zasadami etycznymi przyjętymi przez Izbę,
 3. przestrzegania uchwał i postanowień władz Izby,
 4. udzielania Izbie na żądanie jej organów wszelkich informacji dotyczących jej działalności gospodarczej w granicach niezbędnych do realizacji celów Izby,
 5. wpłacenia wpisowego w chwili przystąpienia do Izby oraz terminowego opłacania składek członkowskich, przy czym w przypadku pierwszej noty statutowej dla nowego członka termin ten wynosi 15 dni od daty wystawienia noty, natomiast w pozostałych przypadkach termin płatności przypada na 15 dzień pierwszego miesiąca kwartału, którego dotyczy nota.

Władze Izby

§ 16. Władzami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie Izby,
 2. Rada Izby,
 3. Zarząd Izby.

§ 17.1. Walne Zgromadzenie Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się raz do roku w terminie do dnia 30.06. danego roku. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbywa się w terminie 5 tygodni od dnia złożenia przez 10 % członków Izby takiego żądania. Może być ono zwołane również przez Zarząd Izby z jego własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Izby.

§ 17.2. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby, a gdyby Zarząd Zgromadzenia nie zwołał w terminie – przez Radę Izby. W Walnym Zgromadzeniu członkowie uczestniczą osobiście lub poprzez przedstawicieli zgodnie z zasadami kierującymi ich funkcjonowaniem. Mogą też uczestniczyć w Zgromadzeniu przez pełnomocników.

§ 18. Walne Zgromadzenie Izby zwołuje się poprzez zawiadomienia listami poleconymi wysyłanymi na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia lub poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków Izby.

§ 19. Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą Izby. Do jego kompetencji należy każda sprawa, którą Walne Zgromadzenie Izby obejmuje swoim postanowieniem, a w szczególności kompetencjami obligatoryjnymi są:

 1. podejmowanie uchwał sprawach kierunków rozwoju Izby, stanowiska Izby w najważniejszych sprawach dotyczących Izby lub jej członków,
 2. powoływanie i odwoływanie Rady Izby i jej członków, w tym Prezydenta Rady w odrębnym głosowaniu,
 3. zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu,
 4. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Rady Izby, w tym Prezydentowi, a także poszczególnym członkom Zarządu Izby,
 5. podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.

§ 20. Radą Izby kieruje Prezydent Rady.

§ 21. Prezydent Rady z upoważnienia Rady Izby powołuje i odwołuje członków Zarządu.

§ 22.1. Rada Izby składa się z 10 lub więcej członków i jest powoływana na dwa lata przez Walne Zgromadzenie Izby. Rada uchwala swój regulamin, który może przewidywać tworzenie przez Radę komisji stałych i doraźnych, składających się z członków Rady i osób trzecich.

§ 22.2. Jeżeli członek Rady Izby zaprzestał pracy w przedsiębiorstwie będącym członkiem Izby, przedsiębiorstwo, w którym pracował zaprzestało być członkiem Izby, zostało postawione w stan likwidacji lub upadłości, wówczas traci członkostwo w Radzie. O wygaśnięciu członkostwa orzeka Rada większością 2/3 głosów. Na miejsce tego członka wchodzi osoba, która przy wyborach Rady Izby uzyskała kolejno największą ilość głosów.

§ 23. Stałą komisją Rady jest Komisja Rewizyjna składająca się z trzech osób wybieranych przez Radę na pierwszym po wyborach posiedzeniu. Komisją Rewizyjną kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie w imieniu Rady kontroli finansów Izby oraz majątku i sposobu zarządzania nim oraz przygotowywanie związanych z tym wniosków.

§ 24. Rada wybiera spośród swojego składu jednego do dwóch Wiceprezydentów Rady, którzy zastępują Prezydenta pod jego nieobecność oraz Sekretarza Rady.

§ 25. Do kompetencji Rady należy:

 1. kontrola pracy Zarządu i składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielania absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 2. kontrola finansów Izby, przedkładanie projektów budżetu Izby Walnemu Zgromadzeniu, przygotowywanie opinii do projektu bilansu,
 3. przygotowywanie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działania Izby,
 4. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 5. wyrażanie w imieniu Izby opinii we wszelkich sprawach związanych z podstawowymi celami działalności Izby, inicjatywami ustawodawczymi, opiniami w sprawach działalności gospodarczej, sytuacji gospodarczej regionu i kraju itp.,
 6. inne sprawy przewidziane w statucie.

§ 26. Prace w Radzie mogą być płatne w ramach ustaleń Walnego Zgromadzenia.

§ 27.1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków.

§ 27.2. W skład Zarządu nie mogą wchodzić członkowie Rady.

§ 28. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność członek Zarządu.

§ 29.1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Izby oraz podejmowania zobowiązań upoważniony jest Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność upoważniony przez niego członek Zarządu.

§ 29.2. Rozporządzenie mieniem, prawami lub zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Izby, o wartości przekraczającej 5.000 zł (pięćtysięcyzłotych) wymaga pisemnej zgody Prezydenta lub Wiceprezydenta.

§ 30. Zarząd do prowadzenia poszczególnych spraw, zwłaszcza działalności gospodarczej, może ustanowić pełnomocników Izby.

§ 31.1. Izba może zatrudnić pracowników do pracy tak w administracji Izby, jak i przy prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej.

§ 31.2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu artykułu 31 kodeksu pracy wobec osób wymienionych w § 31.1. dokonuje Prezes Zarządu a pod jego nieobecność upoważniony przez niego członek Zarządu.

§ 32. Regulamin wynagradzania uchwalany jest przez Radę Izby. Rada może jednak odstąpić od uchwalenia regulaminu, zastępując go ustaleniem wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk.

Majątek Izby

§ 33. Majątek Izby pochodzi z:

 1. wpłat członków założycieli,
 2. darowizn,
 3. składek członkowskich i wpisowego,
 4. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 34. Izba ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

Działalność gospodarcza

§ 35. Izba może prowadzić działalność gospodarczą w postaci wyodrębnionego zakładu gospodarczego lub w postaci udziałów bądź akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 36. O rozpoczęciu działalności gospodarczej i formie jej prowadzenia decyduje Rada Izby. Działalność gospodarczą prowadzi Zarząd, jeżeli jest to działalność w postaci wyodrębnionego zakładu.

§ 37. Przedmiot działalności gospodarczej Izby mieści się w:

 1. działalności marketingowej, konsultingowej, doradztwie organizacyjnym, technicznym, podatkowym i prawnym,
 2. pośrednictwie w obrocie nieruchomościami i lokalami,
 3. doradztwie inwestycyjnym,
 4. pośrednictwie pracy.

Postanowienia różne

§ 38. Izba może zawierać z różnymi podmiotami umowy o współpracy generalnej lub w określonej dziedzinie, w zakresie swoich celów.

§ 39. Przy Izbie funkcjonuje Gospodarczy Sąd Arbitrażowy, którego statut i regulamin uchwalony jest przez Walne Zgromadzenie członków Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

§ 39.1. Przy Izbie mogą funkcjonować klastry powołane na wniosek członków Izby. Warunkiem uczestnictwa danej firmy w klastrze jest członkostwo w Izbie.

Zmiana statutu i likwidacja Izby

§ 40. Zmiana statutu Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 41. Likwidacja Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą w warunkach identycznych jak w § 40.

§ 42. W przypadku likwidacji Izby ostatnie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby.

§ 43. Likwidację Izby przeprowadza powołany przez Walne Zgromadzenie likwidator.

§ 42. W przypadku likwidacji Izby ostatnie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby.

§ 43. Likwidację Izby przeprowadza powołany przez Walne Zgromadzenie likwidator.