Statut Gospodarczego Sądu Arbitrażowego

STATUT GOSPODARCZEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO W POZNANIU

§1

 1. Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu, zwany dalej „Gospodarczym Sądem Arbitrażowym” jest sądem arbitrażowym, samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną działającą przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu.
 2. Siedzibą Gospodarczego Sądu Arbitrażowego jest Poznań.
 3. Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu używa pieczęci zawierającej nazwę sądu, adres jego siedziby oraz numer telefonu i faxu.
 4. Rachunek bankowy Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu prowadzony jest w ramach Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

§2

Organami statutowymi Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu są:

 1. Zgromadzenie Arbitrów,
 2. Prezydium Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu,
 3. Prezes,
 4. Wiceprezes,
 5. Sekretarz.

§3

Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu powoływani są na okres 3 – letniej kadencji.

§4

 1. W skład Zgromadzenia Arbitrów GSA w Poznaniu wchodzą wszyscy arbitrzy Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu wpisani na listę stałych arbitrów Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.
 2. Zgromadzenie arbitrów jest zwoływane przynajmniej 1 raz w roku przez Prezesa Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.
 3. Zgromadzenie Arbitrów:
  • może wskazywać kandydatów na Prezesa Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu,
  • może zgłaszać postulaty, co do zmian dotyczących funkcjonowania i organizacji Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu oraz zgłaszać postulaty zmian w statucie i regulaminie Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.

§5

 1. W skład Prezydium Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu wchodzą Prezes, Wiceprezes i Sekretarz Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.
 2. Do kompetencji Prezydium należy:
  • rozpoznawanie wniosków stron o wyłączenie arbitra,
  • decydowanie o właściwości lub niewłaściwości Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu w danej sprawie,
  • wyznaczanie, w przypadkach przewidzianych regulaminem Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, jedynych arbitrów oraz członków składów orzekających, wymienianie ich oraz uzupełnianie składów orzekających,
  • opiniowanie kandydatów na arbitrów
  • dokonywanie interpretacji regulaminu Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.
 3. Prezydium podejmuje uchwały lub postanowienia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający głos ma Prezes Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.
 4. Członek Prezydium, którego głosowanie dotyczy, wstrzymuje się od głosu w trakcie tego głosowania.
 5. O formie i terminach zwołania Prezydium decyduje Prezes GSA w Poznaniu, który zwołuje Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z członków Prezydium.

§6

 1. Wyboru lub odwołania Prezesa dokonuje w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Członków WIB spośród kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie Arbitrów, Radę WIB, członków WIB oraz Zarząd WIB.
 2. Prezes Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu musi mieć wykształcenie prawnicze i posiadać uprawnienia adwokata lub radcy prawnego.
 3. Prezes Sądu kieruje Gospodarczym Sądem Arbitrażowym w Poznaniu i reprezentuje Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu na zewnątrz, do jego obowiązków należy m. in.:
  • podejmowanie postanowień o umorzeniu postępowania przed powołaniem składu orzekającego,
  • wyznaczanie biegłych i tłumaczy na wniosek arbitrów,
  • wydawanie zarządzeń o skierowaniu sprawy na rozprawę lub na posiedzenie,
  • zwoływanie Prezydium Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu,
  • wydawanie zarządzeń o miejscu postępowania i orzekania jeżeli strony nie dokonały uprzednio wyboru w tym zakresie.
  • wydawanie zarządzeń o zwrocie nieopłaconych pozwów i innych pism sądowych,
  • dokonywanie wstępnego badania prawidłowości i kompletności pozwu,
  • wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i podejmowanie innych czynności zmierzające do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, oraz do zapewnienia Arbitrom odpowiedniego zaplecza umożliwiającego im prawidłowe wykonywanie ich funkcji,
  • kontrola wartość przedmiotu sporu,
  • ustalanie wysokości wpisu od sprawy wniesionej pod rozstrzygniecie Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, zarządzanie o jej podwyższeniu oraz o jej zwrocie w całości lub części
 1. Prezes Sądu może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie Członków WIB na wniosek Zarządu WIB lub Zgromadzenia Arbitrów w przypadku:
  • złożenia rezygnacji z funkcji Prezesa,
  • uchylania się od wykonywania obowiązków prezesa GSA w Poznaniu,
  • wystąpienia innych okoliczności oczywiście uniemożliwiających sprawowanie funkcji Prezesa Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.

§7

 1. Wyboru lub odwołania Wiceprezesa dokonuje w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Członków WIB spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, Zgromadzenie Arbitrów, Radę WIB, członków WIB oraz Zarząd WIB.
 2. Wiceprezes Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu odpowiada za finanse Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu i zarządza nimi pod kątem równoważenia przychodów i wydatków, czuwa nad zapewnieniem sprawności logistycznej Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków z funduszy Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu oraz prowadzi promocję Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.
 3. Wiceprezes zastępuje Prezesa we wszystkich sprawach należących do kompetencji Prezesa oraz wykonuje wszystkie obowiązki powierzone mu przez Prezesa Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.

§8

 1. Wyboru lub odwołania Sekretarza dokonuje w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Członków WIB spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, Zgromadzenie Arbitrów, Radę WIB, członków WIB oraz Zarząd WIB.
 2. Sekretarz Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu realizuje zadania administracyjne, w szczególności:
  • zapewnia obsługę administracyjną przez prowadzenie sekretariatu Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, m. in. prowadzi repetytoria sądowe i listę arbitrów Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu,
  • odpowiada za wyznaczenie terminów, przygotowanie posiedzeń sądowych, obsługę biurową, przechowywanie akt i materiałów dowodowych istotnych dla postępowań prowadzonych przez Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu,
  • odpowiada za terminową korespondencję miedzy GSA w Poznaniu i stronami oraz za prawidłowe pobieranie i ewidencje opłat,
  • zawiadamia strony o powołaniu składów orzekających,
  • przygotowuje odpisy orzeczeń w celu podpisania ich przez skład orzekający i doręczenia stronom
  • protokołuje rozprawy i posiedzenia Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, chyba że Przewodniczący składu orzekającego powierzy protokołowanie innej osobie.

§9

Członkowie władz Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu mogą być członkami władz lub arbitrami innych sądów arbitrażowych po uzyskaniu zgody Prezydium Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa.

§10

Gospodarczy Sąd Arbitrażowy w Poznaniu przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa może tworzyć oddziały terenowe.

§11

Akta Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu po zakończeniu sprawy przechowywane są w siedzibie tego Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu.

§12

 1. Działalność Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu finansowana jest z jego przychodów.
 2. GSA w Poznaniu z przychodów z wpisów tworzy następujące fundusze:
  • fundusz promocji GSA w Poznaniu – 10 % wpływów z opłat sądowych,
  • fundusz na honoraria – 45 % wpływów z opłat sądowych,
  • fundusz działalności bieżącej – 45 % wpływów z opłat sądowych,
 1. Fundusz honorariów arbitrów dzielony jest w następujący sposób:
  • 40 % otrzymuje przewodniczący składu orzekającego w danej sprawie
  • po 30 % otrzymuje każdy z arbitrów.
 1. Jeżeli sprawę rozstrzyga jeden arbiter, to otrzymuje 100 % z funduszu honorariów danej sprawy.
 2. Fundusz działalności bieżącej dzielony jest w następujący sposób:
  • wynagrodzenie Prezesa GSA w Poznaniu – 30 %,
  • wynagrodzenie Wiceprezesa – 25 %,
  • wynagrodzenie Sekretarza – 20 %,
  • pozostałe wydatki – 25 %.

§13

Statut wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2010 roku na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Wielkopolskiej Izby Budownictwa nr 8/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku.


Pobierz Statut GSA

 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl

Najnowsze aktualności