Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów, przedłożony przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd planuje objęcie ochroną tzw. sygnalistów. Chodzi o osoby, które pracują w sektorze prywatnym lub publicznym i zgłaszają naruszenia prawa, w kontekście związanym z pracą. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Najważniejsze rozwiązania

 • Ochroną zostaną objęte osoby pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które dokonają zgłoszenia lub ujawnienia informacji albo uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, czyli tzw. sygnaliści.
  • Dotyczy to osób, które zgłaszają naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Może to być więc m.in. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, kontrakt menedżerski, wolontariat, staż, praktyka czy służba wojskowa.
  • Chodzi także o wykonawców, podwykonawców lub dostawców oraz inne osoby, które zgłaszają informacje o naruszeniach w kontekście związanym z pracą.
 • Jeśli pracodawca zastosuje wobec sygnalistów działania odwetowe, to będą oni mieli prawo dochodzenia odszkodowania. Wyniesie ono nie mniej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, czyli obecnie 7155,48 zł.
  • W związku z dokonaniem zgłoszenia przez sygnalistę, nie będzie go można pociągnąć do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub np. odpowiedzialności za szkodę dotyczącą naruszenia praw innych osób. Chodzi w szczególności o prawa autorskie, przepisy o ochronie danych osobowych oraz obowiązek zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Przyznanie ochrony będzie możliwe jednak tylko pod warunkiem, że osoba zgłaszająca miała uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest konieczne do ujawnienia naruszenia prawa.
 • Aby uzyskać status sygnalisty, konieczne będzie dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem odpowiedniego kanału zgłoszeń, bądź zachowanie zasad ujawnienia publicznego.
  • W każdym przypadku wymagane będzie dopełnienie warunków dotyczących rzetelności postępowania sygnalisty oraz wiarygodności zgłaszanych lub ujawnianych przez niego informacji.
 • Sygnalista będzie mógł zgłosić naruszenie prawa za pomocą:
  • wewnętrznych kanałów zgłoszeń, które zostaną utworzone przez podmioty prywatne oraz publiczne;
  • zewnętrznych kanałów zgłoszeń do odpowiednich organów państwa;
  • ujawnienia publicznego (w szczególnie określonych przypadkach).
 • Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich.
  • Będzie on także urzędem, który zajmować się będzie przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów, jeśli chodzi o  konstytucyjne prawa oraz wolności człowieka i obywatela.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia.

Newralgicznym zagadnieniem dotyczącym pracodawców jest decyzja, którą podejmą sygnaliści przy wyborze kanału zgłoszeń. Drugim ważnym wyborem tym razem pracodawców, to organizacja zgłoszeń wewnętrznych we własnym zakresie lub powierzenie zarządzania tym skomplikowanym procesem podmiotowi zewnętrznemu. Według doktora Krzysztofa Drożdża podmiot zewnętrzny jest rozwiązaniem znacznie tańszym i bezpieczniejszym dla pracodawców.

Powyższym sprawom było poświęcone szkolenie on line 15 kwietnia br. dla członków Izby prowadzone przez doktora Krzysztofa Drożdża.

krzysztof.drozdz@clsa.pl

tel: (+48) 696 469 817

Capital Lex
Kancelaria Prawno-Podatkowa SA
ul. Hoża 86/321
00-682, Warszawa
KRS: 0000667464    NIP: 5272800013    REGON: 366769352
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 377.711,70 PLN

Krzysztof Drożdż – prezes zarządu Capital Lex Kancelaria Prawno Podatkowa SA. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych firmach z branży finansowej (Zurich, MetLife, HDI Gerling, INTER), developerskiej (MARVIPOL), energetycznej (EDF). Założyciel i współinwestor w kilku przedsiębiorstwach. W 2001 roku uzyskał stopień doktora. Międzynarodowy ekspert w dziedzinie badań zachowań sygnalistów oraz procesów społecznych.