Dr inż. Zenon Kierczyński MBA prezes zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa przywitał gości w imieniu prezydenta prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka, swoim własnym oraz rady Izby na gali z okazji BUDMY 2024.

Prezes dr inż. Zenon Kierczyński MBA wita gości

Wśród gości znaleźli się między innymi:

 • Waldemar Witkowski senator RP,
 • Jacek Tomczak sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,
 • dyrektor Robert Pilarczyk reprezentujący marszałka Wojciecha Jankowiaka,
 • Aida Januszkiewicz – Piotrowska wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
 • Jolanta Goszczyńska wielkopolski wojewódzki konserwator zabytków w Poznaniu,
 • Paweł Łukaszewski powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
 • dr Andrzej Kulesa przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Adam Korzystka wiceprzewodniczący,
 • Czesław Przybyła starszy Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych,
 • Jacek Silski, prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców i dr Bartosz Stasch prezes LEWIATANA,
 • Andrzej Łyko, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
 • Bogusław Zalewski wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej,
 • Krystyna Wiśniewska redaktor naczelny Materiałów Budowlanych.

Od lewej w pierwszym rzędzie minister Jacek Tomczak, Edmund Bojanowski asystent ministra, senator Waldemar Witkowski, prezydent dr hab. inż. Józef Jasiczak i prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

W bankiecie licznie uczestniczyli przedstawiciele szkolnictwa wyższego i zawodowego:

 • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, prorektor PP, reprezentujący pana rektora prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego,
 • prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak,
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut,
 • prof. dr inż. Marlena Kucz,
 • dyrektor Arkadiusz Dratwa z zastępczyniami z Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego,
 • dr Krzysztof Kubiak dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu,
 • Tomasz Szłapiński dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego.

Od lewej dyrektor Jolanta Goszczyńska, dyrektor Aida Januszkiewicz – Piotrowska, dyrektor Robert Pilarczyk, prof. dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut i w drugim rzędzie prezes Marcin Bittner i prezes Andrzej Łyko

Po powitaniu gości głos zabrał prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, prezydent rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa. W swoim wystąpieniu prezydent mówił o przyjętej na początku 2022 r. „Długoterminowej strategii renowacji budynków”, która powinna być kompasem w zakresie modernizacji użytkowanych budynków w kierunku niskoemisyjnym i efektywnym energetycznie. Strategia, przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wskazuje na potrzebę promocji termomodernizacji i zwiększenia jej tempa w Polsce.

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak mówi o strategii renowacji budynków

Strategia określa działania, które są niezbędne do zapewnienia w perspektywie 2050 r. wysokiej  efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków prywatnych i publicznych w Polsce. Przedstawiony w strategii rekomendowany scenariusz renowacji oraz wytyczne w zakresie wsparcia renowacji budynków w Polsce będą służyć efektywnemu kosztowo przekształceniu obiektów budowlanych w budynki o niemal zerowym zużyciu energii.

Renowacja budynków jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski do 2050 r. Podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich UE, polskie budynki w długim okresie powinny zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Jednocześnie krajowa polityka publiczna musi odpowiedzieć na pilną potrzebę wymiany najbardziej emisyjnych źródeł ciepła w celu poprawy jakości powietrza, zapewniając przy tym efektywność ekonomiczną renowacji oraz sprawiedliwe rozłożenie kosztów inwestycji w modernizację budynków.

Kluczowym aspektem renowacji budynków rozważanym w strategii jest obniżenie zużycia energii i emisji CO2, jednak musi temu towarzyszyć staranie o poprawę standardu budynków, a  zwłaszcza zdrowia i bezpieczeństwa osób w nich mieszkających.

Na krajowy zasób budowlany składa się 14,2 mln budynków, z czego niemal 40% to budynki mieszkalne jednorodzinne. Dane wskazują na duże zróżnicowanie efektywności energetycznej budynków zarówno według ich przeznaczenia, jak i roku oddania do użytkowania. Dla wszystkich kategorii budynków obserwowany jest przy tym długoterminowy trend poprawy efektywności energetycznej, do którego przyczyniły się stopniowy wzrost wymagań technicznych oraz postęp technologiczny. O ile jednak budynki oddawane do użytku w XXI w. cechują się relatywnie wysoką efektywnością energetyczną, o tyle starsze charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na energię i wymagają termomodernizacji. Dotyczy to szczególnie budynków jednorodzinnych, dla których podstawowym źródłem ciepła pozostają kotły na paliwa stałe. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych badania ankietowe prowadzone w 2020 r. wskazują, że nadal 30% z nich będzie wymagać termomodernizacji. Udział ten może dodatkowo się zwiększyć pod wpływem wzrostu cen energii.

Scenariusz rekomendowany termoizolacji budynków zakłada średnie roczne tempo termomodernizacji na poziomie ok. 3,8%, przy czym udział głębokiej termomodernizacji będzie stopniowo rósł, przy jednoczesnym stosowaniu etapowego podejścia do termomodernizacji pozostałych budynków, co pozwoli na osiągnięcie przez nie niemal zerowego zużycia energii w długim okresie. Realizacja scenariusza zakłada, że do 2050 r. 65% budynków osiągnie wskaźnik EP nie większy niż 50 kWh/(m2rok).

Do 2050 r. zostanie przeprowadzonych ok. 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych, przy czym 4,7 mln budynków zostanie poddane głębokiej termomodernizacji (w tym w ramach rozłożonej w czasie termomodernizacji etapowej). Ważną rolę w procesie termomodernizacji będzie odgrywać przegląd przepisów w zakresie szeroko pojętej efektywności energetycznej budynków, podczas których może okazać się konieczne wypracowanie narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Roczny koszt realizacji programu to kwota rzędu 60 miliardów zł.

Po wystąpieniu prezydenta nadszedł czas na odznaczenia.

Dyrektor Ryszard Kopacz otrzymał odznakę „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”. Aktu dekoracji dokonał minister Jacek Tomczak.

Akt dekoracji – od lewej minister Jacek Tomczak i dyrektor Ryszard Kopacz

Ryszard Kopacz od 1973 roku jest związany z budownictwem, od samego początku przy fundamentowaniu pośrednim obiektów. W swojej karierze zawodowej nadzorował fundamentowanie ważnych i trudnych obiektów budowlanych. Można tutaj wspomnieć fundamentowanie w bardzo złożonych warunkach gruntowych mostu autostradowego MA7 im. Lucjana Ballenstaedta na trasie A2, przez rzekę Wartę w Luboniu. Most został posadowiony na 12 podporach, pod które wykonano 130 sztuk pali długości 15 metrów o średnicy 1500 mm, 36 sztuk pali o średnicy 1200 mm oraz 24 pale o średnicy 800 mm. Próbne obciążenia na pojedynczych palach średnicy 1500 mm wykonano do nośności ponad 900 ton. Kolejne przedsięwzięcie warte przypomnienia to wykonanie ścian szczelinowych w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Po obwodzie około 700 metrów wykonano około 15 000 m2 ścian szczelinowych o szerokości 60, 80 oraz 100 cm, o głębokości do 25 metrów. Stateczność ścian szczelinowych została zapewniona przez wykonanie 960 sztuk kotew gruntowych, w tym około 600 sztuk wykonanych jako stałych, zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji na okres 100 lat. I wreszcie nie można pominąć ścian szczelinowych w Poznaniu:

 • dla firmy Ataner Sp. z o. o., na budowie budynków przy ul. Różanej oraz Na Podgórniku w Poznaniu,
 • dla firmy Aldesa Construcciones Polska SA, na ul. Za Bramką w Poznaniu,
 • dla firmy Agrobex Sp. z o. o., na budowie Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Towarowej w Poznaniu,
 • dla Budimexu SA, budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Dąbrowskiego 88 w Poznaniu,
 • dla Eiffage Polska Budownictwo SA przy ul. Półwiejskiej / Krysiewicza w Poznaniu,
 • dla firmy Skanska SA, „Nowy Rynek” w Poznaniu, Pixel – biurowiec zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały podjętej zgodnie z decyzją Kapituły nadał odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” prof. dr hab. inż. Katarzynie Rzeszut.

Aktu dekoracji dokonał w imieniu marszałka Marka Woźniaka dyrektor Robert Pilarczyk.

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut jest nauczycielem akademickim z trzydziestoletnim stażem pracy. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od roku 2020 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu w Politechnice Poznańskiej. W ramach tej aktywności zawodowej, powołała między innymi do życia Laboratorium Konstrukcji Budowlanych. Jej publikowany dorobek naukowy obejmuje 112 prac naukowych oraz trzy podręczniki akademickie. Jest autorką dwu wzorów użytkowych i trzech zgłoszeń patentowych. Prof. Katarzyna Rzeszut jest naukowcem rozpoznawanym w środowisku krajowym i międzynarodowym dzięki licznym wystąpieniom konferencyjnym i stażom naukowym. Dba o rozwój kadry naukowej i pełni funkcję promotora prac doktorskich oraz Recenzenta prac doktorskich oraz wniosków habilitacyjnych. Prof. Katarzyna Rzeszut może poszczycić się bogatą aktywnością ekspercką w zakresie sporządzenia obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i dokumentacji technicznych różnych stalowych obiektów budowlanych. Ma znaczący dorobek technologiczny obejmujący między innymi:

 • opracowanie tablic do projektowania płyt warstwowych Metalplast
  Oborniki,
 • opracowanie systemu hal stalowych Metalplast PRACTA z kształtowników profilowanych na zimno typu sigma,
 • opracowanie tablic i algorytmów do projektowania oraz charakterystyk wytrzymałościowych profili aluminiowych stanowiących konstrukcję nośną świetlików dachowych,
 • opracowanie metodyki wzmacniania stalowych elementów profilowanych na zimno taśmami i matami CFRP.

Prof. Katarzyna Rzeszut odznacza się wyjątkowo wysoką aktywnością w zakresie podtrzymywania relacji i wymiany doświadczeń ze środowiskiem naukowym i szeroko rozumianym przemysłem, w szczególności z terenu Wielkopolski. Jako dyrektor Instytutu Budownictwa współpracuje z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, PZITB Poznań oraz z innymi branżami z szeroko rozumianego budownictwa z Wielkopolski. Pani profesor ma znaczący wkład w rozwój województwa wielkopolskiego.

Następnie prezydent prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak wręczył certyfikaty członkowskie.

Od lewej prezydent Józef Jasiczak, prezes Monika Grzegorek i prezes Sylwia Tłoczek – Kruszyłowicz

W imieniu firmy NOWBUD sp. z o. o. certyfikat odebrały: prezes Monika Grzegorek i wiceprezes Sylwia Tłoczek-Kruszyłowicz.

Od lewej prezes Marian Shepida, prezes Dmytro Sadovskyi i prezydent Józef Jasiczak

Certyfikat dla firmy MONOVOLT sp. z o. o. trafił do prezesa Dmytro Sadovskyiego i wiceprezesa Mariana Shepidy.

Od lewej prezydent Józef Jasiczak i dyrektor Tomasz Szłapiński

Certyfikat dla Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu odebrał dyrektor Tomasz Szłapiński.

W kolejnym punkcie przyszedł czas na wystąpienia gości.

Senator Waldemar Witkowski

Minister Jacek Tomczak

Rektor prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

Dr inż. Andrzej Kulesa, przewodniczący WOIIB

Prezes Zenon Kierczyński poinformował, że wpłynęły adresy okolicznościowe i życzenia, między innymi od:

 • minister Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy,
 • marszałka Wojciecha Jankowiaka,
 • Piotra Stycznia, b. wiceministra budownictwa,
 • prof. dr. hab. inż. Janusza Wojtkowiaka,
 • prezydenta Wojciecha Kruka,
 • przewodniczącego Grzegorza Ganowicza,
 • dyrektora Tomasza Wiki.

Następnie odczytał fragment adresu okolicznościowego od pani minister Katarzyny Łażewskiej-Hrycko i podziękował za wszystkie życzenia.

Alicja Maksymiuk i dyrektor Jolanta Zielińska

Dyrektor Jolanta Zielińska i Alicja Maksymiuk z ZSB im. Rogera Sławskiego zaprezentowały książkę „Roger Sławski do trzeciej potęgi”.

Na koniec prezes podziękował sponsorom – firmom:

Potem podziękował w imieniu prezydenta Józefa Jasiczaka i swoim własnym za udział w uroczystości i zaprosił na bankiet.

Sponsorzy

Od lewej dr inż. Andrzej Boruszak dr inż. Zenon Małkowski, prezes Zbigniew Ziała, prezes Jerzy Polaszewski i Piotr Włodarczak

Od lewej prezes Jan Kuraszkiewicz, prezes Bolesław Jerzy Stasik, Marcin Sobczak i prezes Joanna Sobczak

Nasi goście

Od lewej (skrajne miejsca w poszczególnych rzędach) prezes Damian Świtała, prezes Roman Tuczyński, prezes dr inż. Andrzej Boruszak, prezes dr inż. Janusz Signetzki, redaktor Krystyna Wiśniewska, prezes Marcin Bittner i dyrektor Jolanta Goszczyńska

Uczestnicy gali

Fot. Tomasz Kierczyński