20 października 2023 r. w sali balowej DOMU ŻOŁNIERZA w Poznaniu odbyła się gala z okazji DNIA BUDOWLANYCH 2023.

W komitecie honorowym obchodów uczestniczyli:

 • dr Andrzej Arendarski, Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej,
 • Paweł Ciemny, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu,
 • Grzegorz Ganowicz , Przewodniczący Rady Miasta Poznania
 • Jan Grabkowski, Starosta Poznański,
 • Zbigniew Janowski, Przewodniczący Związku Zawodowego „BUDOWLANI”,
 • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania,
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej,
 • Małgorzata Waszak-Klepka, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
 • Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego,
 • Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski.

W gali poza członkami Izby uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej:

 • Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego,
 • starosta Jan Grabkowski,
 • wicestarosta Tomasz Łubiński,
 • Monika Jabłońska reprezentującą Pawła Łukaszewskiego, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele bratnich organizacji gospodarczych:

 • Adam Korzystka wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Henryk Judkowiak, prezes Wielkopolskiego Klubu Kapitału,
 • Wiesław Ratajczak, dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej,
 • dr inż. Edmund Przybyłowicz przewodniczący poznańskiego oddziału PZITB,
 • Jacek Silski, prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN,
 • dr Bartosz Stasch, prezes zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN,
 • Bogusław Zalewski, wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej,
 • Jerzy Stroński były przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Rafał Kaszyński, członek prezydium Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Galę zaszczycili swoim udziałem:

 • Paweł Ciemny, okręgowy inspektor pracy, reprezentujący również minister Katarzynę Łażewską-Hrycko – głównego inspektora pracy,
 • Waldemar Witkowski, senator elekt,
 • Jerzy Witczak, były wielkopolski okręgowy inspektor nadzoru budowlanego,
 • Krzysztof Fiklewicz emerytowany okręgowy inspektor pracy.

Była z nami liczna grupa przedstawicieli szkolnictwa wyższego i zawodowego:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prorektor PP,
 • prof. dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej,
 • prof. dr inż. Marlena Kucz, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i transportu,
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Siekierski, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i transportu,
 • Arkadiusz Dratwa, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu,
 • dr Krzysztof Kubiak, dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu,
 • Tomasz Szłapiński dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

Krzysztof Ratajczak wita gości

Galę prowadził jak zwykle bardzo sprawnie Krzysztof Ratajczak dziennikarz Radia Poznań, który po powitaniu uczestników gali, poinformował, że marszałek Wojciech Jankowiak dysponuje ograniczonym czasem i dlatego zaprosił marszałka na scenę. Wojciech Jankowiak uhonorował prof. Marlenę Kucz odznaką „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, a następnie przekazał życzenia z okazji Dnia Budowlanych.

Prof. Marlena Kucz i marszałek Wojciech Jankowiak

Marszałek Wojciech Jankowiak składa życzenia z okazji Dnia Budowlanych

Dalej gala toczyła się normalnym torem. Głos w pierwszej kolejności zabrał prezydent rady Izby prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, który mówił historii i perspektywach budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Prezydent przedstawił dane ilustrujące rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce od okresu sprzed 1918 roku do dziś.

Następnie skupił się na standardach budownictwa mieszkaniowego i przedstawił deficyt mieszkań, który wynosi około 3 milionów mieszkań. Odpowiedział na pytanie „Jak długo przyjdzie nam go uzupełniać?” Zdaniem prezydenta „Przy aktualnym tempie zwiększania zasobów mieszkaniowych kraju, określonym na podstawie 185 tysięcy lokali oddanych w 2018 roku, wybudowanie 3 milionów lokali mieszkalnych powinno zająć dokładnie 16 lat. Jest to jednak bardzo optymistyczne założenie, oparte o statystyki historycznego boomu inwestycyjno-sprzedażowego, który raczej mamy już za sobą. Bezpieczniej jest więc przyjąć, że w rodzimych warunkach gospodarczych wszyscy mieszkańcy kraju zamieszkają na swoim dokładnie za dwie dekady.”

Kolejna omawiana kwestia to dane makro odnośnie do budownictwa mieszkaniowego i wynikające z nich wnioski – między innymi:

 • „duży spadek liczby udzielanych kredytów na nieruchomości (o 36%rok do roku – dane z obiektywnej instytucji BIK),
 • hamowanie gospodarki (dane z może niezbyt obiektywnego GUS więc pewnie zaniżone względem faktycznych danych), do tego jesteśmy obecnie krajem przyfrontowym z dużym ryzykiem inwestycyjnym, idzie zima czyli okres mniejszego ruchu na rynku nieruchomości, a mieszkania trzeba ogrzewać,
 • bezpieczny kredyt 2% miał w zamyśle uaktywnić stronę popytową (ale jest obwarowany szeregiem warunków) i przesunąć ewentualne kiepskie dane z rynku nieruchomości i rynku budowlańców na okres po wyborach (…),
 • KRYZYS? Czy będzie kryzys, to zależy jak szybko będzie się kumulowała liczba niesprzedanych nieruchomości, może jeszcze nie teraz ale za dwa, trzy lata ta liczba niesprzedanych nieruchomości może być już ZNACZĄCA.”

Prof. Józef Jasiczak

Kolejny temat wystąpienia prezydenta to popyt na budowę domów prywatnych w latach 2012 – 2023. Dają się tutaj zauważyć cykle koniunkturalne trwające około 9 lat. „W 2013 roku mieliśmy zakończenie poprzedniego cyklu. Potem gwałtowny wzrost 2014 i 2015 rok, po czym szczyt w 2017 roku i dosyć szybki spadek w kolejnych latach. (…) W 2022 roku w warunkach dużej inflacji i zmiany polityki kredytowej rynek budowy domów spadł do najniższego poziomu od początku naszych notowań i zamknął rok poważnym kryzysem w tej branży. Spadek zamówień rok do roku wyniósł około -61%.” W roku 2023 sytuacja częściowo się ustabilizowała, ale na znacząco niższym poziomie.

Prezydent omówił politykę energetyczną Polski do 2040 roku:

 • „rekordy pod względem rozwoju instalacji fotowoltaicznych,
 • kolejne lata przyniosą wzrosty na rynku farm wiatrowych,
 • konieczne i planowane inwestycje w sieci przesyłowe (inwestycje PSE),
 • magazyny energii coraz bardziej potrzebne,
 • energetyka jądrowa:
  • elektrownie konwencjonalne,
  • program rozwoju małych reaktorów SM.”

Potem przedstawił główne czynniki utrudniające działalność firm budowlanych w Polsce – perspektywa dużych firm budowlanych (% wskazań firm budowlanych), III kw. 2023 r., ogółem budownictwo kubaturowe i budownictwo inżynieryjne:

 • 47 % wysokie koszty pracy,
 • 41% wysokie koszty materiałów budowlanych,
 • 39% niedobór wykwalifikowanych specjalistów,
 • 24 % niedobór podstawowej siły roboczej,
 • 17%  silna konkurencja w sektorze,
 • 16 % zatory płatnicze,
 • 15% skomplikowane prawo,
 • 11% brak inwestycji na rynku / niedobór środków,
 • 11 % częste zmiany w przepisach,
 • 11% trudności w załatwianiu spraw w urzędach,
 • 11% problematyczne (nierentowne) kontrakty infrastrukturalne,
 • 5% brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • 4% uznaniowość w podejmowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • 4% zaostrzenie kryteriów energooszczędności,
 • 4% trudności z zaopatrzeniem w materiały budowlane,
 • 3% unijne regulacje związane z wprowadzaniem zielonego ładu”.

Zakończenie wystąpienia to ocena aktualnej sytuacji: „Spodziewany wzrost zamówień budowlanych w październiku właśnie dzieje się na naszych oczach. Są to głównie zamówienia wykończeniowe – wzrost ponad 23% oraz dekarskie, murarsko-zbrojarskie, ociepleniowe i instalacyjne wod-kan-gaz. Razem wymienione branże mają blisko 60% nowych inwestycji. A więc wszystkie pozostałe to raczej spora nisza. Zwłaszcza branża budująca domy prywatne znalazła się w październiku w zupełnym dołku. Spadek zamówień na budowy domów w tym miesiącu wynosi -18% w stosunku do ubiegłego roku i -33% w stosunku do września br. A więc w ogóle jeszcze nie widać przełożenia się akcji kredytowej BK2%, a fala zaplanowanych inwestycji ub. roku już dobiegła końca. Nadal jednak aktualne jest pytanie, czy bezpieczny kredyt 2% przełoży się na budowę nowych domów prywatnych. Na razie przełożenie dotyczy branży wykończeniowej i ruchu w nieruchomościach na rynku wtórnym. W październiku większą stratę nowych inwestycji mają jeszcze branże murarsko-zbrojarska i brukarska. Pozostałe branże zaczęły przekraczać swoją średnią. Mamy połowę października, więc jest jeszcze szansa na dalszy wzrost inwestycji budowlanych.”

Srebrną honorową odznaką Izby otrzymał Leszek Kazuś. Odznakę wręczyli prezydent prof. Józef Jasiczak i prezes dr Zenon Kierczyński.

Od lewej – Zenon Kierczyński, Leszek Kazuś i Józef Jasiczak

Następnie Krzysztof Nowacki członek zarządu firmy AMWIN otrzymał certyfikat członkowski z rąk prezydenta i prezesa.

Od lewej – Józef Jasiczak, Krzysztof Nowacki i Zenon Kierczyński

Rada Izby na posiedzeniu 26 kwietnia br. jednomyślnie podjęła uchwałę o uhonorowaniu tytułem PRZYJACIEL WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA starostę Jana Grabkowskiego.

Przed wręczeniem dyplomu i pucharu prowadzący Krzysztof Ratajczak odczytał poniższą laudację.

Pan Jan Grabkowski współpracuje z Izbą od wielu lat. Najpierw od roku 1998 jako radny powiatu poznańskiego i wicestarosta, a od 2002 roku jako starosta poznański. Aktywnie uczestnicy w różnych działaniach podejmowanych przez Izbę. Jest częstym uczestnikiem wydarzeń organizowanych przez Izbę.

Pan starosta wspiera działalność Izby, a także uwzględnia w swojej działalności zawodowej stanowisko Izby w sprawach ważnych dla branży budowlanej.

Starosta Jan Grabkowski w pełni zasługuje na tytuł PRZYJACIEL WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA.

Życzymy panu staroście wielu sukcesów w pracy na rzecz rozwoju powiatu poznańskiego ziemskiego, a także dalszych owocnych kontaktów z Izbą.

Od lewej – Zenon Kierczyński, Jan Grabkowski i Józef Jasiczak

Uhonorowania starosty dokonali wspólnie prezydent prof. Józef Jasiczak i prezes dr Zenon Kierczyński.

Życzenia osobiście przekazali prof. Wojciech Sumelka, dyrektor Paweł Ciemny, prezydent Jacek Silski, prezes Henryk Judkowiak i przewodniczący Adam Korzystka.

Prof. Wojciech Sumelka

Dyrektor Paweł Ciemny

Prezydent Jacek Silski

Prezes Henryk Judkowiak

Przewodniczący Adam Korzystka

Krzysztof Ratajczak poinformował o tym, że życzenia z okazji Dnia Budowlanych przesłali między innymi:

 • Zbigniew Janowski – przewodniczący ZZ „BUDOWLANI”,
 • Grzegorz Ganowicz – przewodniczący rady miasta Poznania,
 • dr hab. arch. Grażyna Kodym Kozaczko,
 • Piotr Styczeń, b. wiceminister budownictwa,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak z PP,
 • Andrzej Aumiller – były minister budownictwa,
 • Andrzej Kurcewicz, prezes zarządu firmy DOMBUD,
 • Krystyna Wiśniewska, redaktor naczelny MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

Potem przytoczył fragmenty trzech adresów okolicznościowych.

Pierwszy od minister Doroty Cabańskiej głównego inspektora nadzoru budowlanego.

Drugi od Michała Zielińskiego wojewody wielkopolskiego.

I ostatni od Zbigniewa Janowskiego przewodniczącego ZZ „BUDOWLANI”.

Dyrektor Jolanta Zielińska z Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego poinformowała o książce „Roger Sławski do trzeciej potęgi”, która niebawem się ukaże.

Dyrektor Jolanta Zielińska

Prowadzący Krzysztof Ratajczak podziękował sponsorom:

 • firmie AGROBEX – posiadającej długą tradycję i wysokie kompetencje w sektorze budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego,
 • firmie CIEPŁOWNIK – oferującej kompleksową realizację projektów ogólnobudowlanych i prowadzącej działalność deweloperską na terenie Wielkopolski,
 • firmie CONDIX – projektującej z nowoczesnym oprogramowaniem BIM i oferującej kompleksową realizację inwestycji przez grono wysoko wykwalifikowanych inżynierów,
 • firmie ENVIROTECH – firmie usługowo-handlowej posiadającej ponad trzydziestoletnie tradycje w branży sanitarnej,
 • firmie NEXBAU – z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży stolarki okienno-drzwiowej z drewna, aluminium i PCV, gwarantującej najwyższy poziom obsługi,
 • firmie OPAL – oferującej bardzo szeroki asortyment poczynając od stolarki aluminiowej okienno-drzwiowej, poprzez fasady aluminiowe oraz szklane do elewacji wentylowanych i balustrad,
 • firmie PWD Deweloper – prężnie działającej spółką dewelopersko-inwestycyjną, działającej na poznańskim rynku już prawie 20 lat,
 • firmie WPIP-MARDOM – jednemu z czołowych generalnych wykonawców inwestycji budowlanych na terenie Wielkopolski.

Następnie Krzysztof Ratajczak zaprosił w imieniu prezydenta prof. Józefa Jasiczaka i prezesa dr. Zenona Kierczyńskiego na bankiet.

Fot. TeKa.