21 grudnia 2020 r. wysłaliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego poniższe pismo.

Opierając się na informacjach płynących od członków Wielkopolskiej Izby Budownictwa, wnioskujemy o zmianę warunków tarczy finansowej 1.0 zakładającej zwrot części otrzymanej subwencji, ze zwrotnej na umarzalną w 100% dla wszystkich branż, które z tej formy pomocy skorzystały. Uważamy, że jedyny warunek, jaki powinien być spełniony, to utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Za pozytywnym rozpatrzeniem powyższego wniosku przemawiają argumenty formułowane przez firmy zrzeszone w Izbie. W pierwszej kolejności są to argumenty związane z trudną sytuacją firm budowlanych w roku 2020 powstałą w wyniku pandemii:

  • organizowanie pracy na budowach w wysokim reżimie sanitarnym wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów,
  • podobnie zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do pracy zdalnej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów,
  • w okresie pandemii obserwuje się drastyczny spadek podaży relatywnie tańszej siły roboczej z Ukrainy i Białorusi,
  • kolejna ważna kwestia to utrudniona współpraca z administracją – wydawanie wszelkich decyzji odbywa się z dużymi opóźnieniami, co rodzi dodatkowe koszty w firmach,
  • podobnie trudna jest współpraca z gestorami sieci takich, jak sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa czy też telekomunikacyjna, co niestety także oznacza istotny wzrost kosztów po stronie firm budowlanych,
  • spadek a właściwie brak kontraktów budowlanych; sektor prywatny praktycznie zatrzymał inwestycję, co spowodowało wyższe zainteresowanie przetargami publicznymi, których jest bardzo mało,
  • dodatkowe negatywne uwarunkowanie to wstrzymanie inwestycji przez jednostki samorządowe.

Wiele firm z branży od roku nie uzyskało żadnego kontraktu, a te które zdobyły kontrakty, bardzo często wygrały je, oferując ceny poniżej kosztów – decydowały się na to wyłącznie po to, żeby utrzymać firmę.

Coraz częściej firmy budowlane zaczynają zwalniać pracowników.

Poza tym podnoszenie podatków nie pomaga w rozwoju firm (spółki komandytowe). Właściwie to nie można mówić o rozwoju, ale o przetrwaniu.

Za uwzględnieniem wniosku przemawiają także prognozy na lata 2021 – 2022:

  • powstaje realne niebezpieczeństwo zamknięcia wielu firm, które nie zdobyły kontraktów (to nie jest wcale mała ilość),
  • na skutek pozyskania robót po niższych cenach (poniżej kosztów) należy się spodziewać bankructw części firm,
  • osłabienie całego sektora budowlanego, zwłaszcza firm małych i średnich na skutek polityki rządu nieadekwatnej do sytuacji pandemicznej, co zaowocuje między innymi redukcją zatrudnienia i powiększaniem rzeszy bezrobotnych.

Należy podkreślić, że ograniczenia w  prowadzeniu działalności gospodarczej dotknęły wszystkich przedsiębiorców i postawiły ich w nowej nieznanej dotąd rzeczywistości gospodarczej.

Ocena kondycji przedsiębiorstw nie może odbywać się na podstawie kryterium w postaci środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych przedsiębiorców. Nie świadczą one bowiem o zasobności finansowej przedsiębiorcy i o płynności finansowej. Zazwyczaj zapewniają one zabezpieczenie płatności już powziętych zobowiązań, często wcześniej odroczonych. Poza tym, co jest bardzo istotne w obecnej sytuacji pandemii, stanowią źródło finansowania środków sanitarnych dla pracowników oraz przeprowadzania testów covidowych.


Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Data: 12 stycznia 2021
Znak sprawy: DRI-IV.055.1.2021DRIIV.
055.1.2021

Pan
dr inż. Zenon Kierczyński
Prezes Zarządu
Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Dotyczy: prośby o zmianę warunków tarczy finansowej PFR 1.0 i 100% umorzenie otrzymanych subwencji.

Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do Pana pisma z dnia 21 grudnia 2020 r., skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, dotyczącego całkowitego umorzenia firmom z branży budowlanej subwencji otrzymanych w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR 1.0 chciałabym zapewnić, że Rząd na bieżąco monitoruje sytuację na rynku, pozostaje w kontakcie z przedsiębiorcami z różnych branż i analizuje potrzeby w zakresie wprowadzenia dalszych ułatwień dla tych firm, które najmocniej odczuły skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w Polsce.

Aktualnie wdrożone rozwiązania, w tym umożliwienie umorzenia do 100% subwencji dla wybranych 45 branż oraz uruchomienie Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm, stanowią odpowiedź na potrzeby branż szczególnie dotkniętych skutkami gospodarczy pandemii COVID-19.

Kody wskazane w uchwale Rady Ministrów zostały dobrane na podstawie analiz branż szczególnie dotkniętych kryzysem, w odpowiedzi na stanowisko przedsiębiorców wyrażone w konsultacjach oraz w oparciu o doświadczenia wyniesione z realizacji Tarczy 1.0. Podejmując decyzję o przyjęciu programu Rada Ministrów ważyła słuszne interesy uczestników obrotu gospodarczego oraz możliwości finansowe Skarbu Państwa. Niemniej, dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, przeznaczonych jest, w ramach różnorodnych działań kolejnych Tarcz Antykryzysowych, kilkadziesiąt instrumentów wsparcia, których pełen katalog znajduje się na stronie Internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Jako Ministerstwo staramy się na bieżąco reagować na pojawiające się wyzwania. Szereg zgłoszonych przez przedsiębiorców postulatów zostało już uwzględnionych w ramach kolejnych ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową. Dalsze działanie będą podejmowane na podstawie wniosków z funkcjonowania dotychczas wdrożonych rozwiązań.

Z poważaniem
Łukasz Gałczyński
Zastępca Dyrektora Departamentu