4 listopada 2020 r. do Izby wpłynęło pismo z MRPiT – reakcja na stanowisko WIB – vide Izba o rządowym projekcie ustawy.

MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 
Data: 26 października 2020
Znak sprawy: IK 1370773

Pan
Jan Sarnowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Dotyczy: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Szanowny Panie Ministrze,
uprzejmie przekazuję – zgodnie z właściwością – stanowisko Wielkopolskiej Izby Budownictwa dot. przedmiotowego projektu ustawy.

Z poważaniem
z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu