Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze wystąpienie z 15 grudnia br., jakie wysłaliśmy w imieniu sygnatariuszy stanowiska wielkopolskich organizacji gospodarczych w sprawie polskiej gospodarki w dobie koronawirusa.

Nasze pismo z 15 grudnia br. dostępne jest pod adresem: Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a stanowisko pod adresem: Wielkopolskie organizacje gospodarcze zabierają głos w sprawie polskiej gospodarki w dobie koronawirusa.

Odpowiedź Ministerstwa poniżej.

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.
Znak sprawy: DMP-VI.421.69.2020.
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 grudnia 2020 r. uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Pragnę zapewnić, że rząd na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną przedsiębiorców w dobie pandemii COVID-19. Od początku pandemii zostały podjęte prace mające na celu przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. Ich efektem jest szeroki katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach składających się na tzw. tarczę antykryzysową oraz tarczę finansową PFR. Należy zaznaczyć, że są to narzędzia osłonowe, które się uzupełniają i razem tworzą odpowiedź rządu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce dotkniętej kryzysem. Do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR przekazano przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ponad 168 mld złotych.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że wszystkie propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców i ich stowarzyszenia, są przez nas dokładnie analizowane i stanowią dla nas ważny głos w procesie opracowywania rozwiązań legislacyjnych. Niemniej zwracam przy tym uwagę, że postulaty przedstawione w stanowisku wielkopolskich organizacji gospodarczych dotyczące: prawa podatkowego, pracowniczych planów kapitałowych, kontroli prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), testowania ludności na obecność koronawirusa czy szczepionek na COVID-19 pozostają poza właściwością Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. W zakresie ww. obszarów stanowisko wielkopolskich organizacji gospodarczych w sprawie polskiej gospodarki w dobie koronawirusa zostało przekazane do właściwych ministerstw z prośbą o udzielenie przez nie odpowiedzi zgodnie z właściwością.

Poniżej przedstawiam wyjaśnienia dotyczące kwestii będących we właściwości Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Odnosząc się do wskazanego w stanowisku postulatu dotyczącego nadmiaru przepisów prawa i ich ciągłej zmienności, chciałbym poinformować, że zgodnie z zapowiedziami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Pana Premiera Jarosława Gowina, rozpoczęte zostały prace nad tzw. tarczą prawną dla przedsiębiorców. Tarcza prawna będzie zawierała rozwiązania, dzięki którym przedsiębiorcy nie będą zaskakiwani nagłymi zmianami przepisów prawa i będą mieli wystarczający czas by się do nich przygotować. Do prac nad tarczą prawną został powołany międzyresortowy zespół, który zajmie się redukowaniem obowiązków administracyjnych i prawnych nałożonych na obywateli i przedsiębiorców, elektronizacją i uproszczeniem postępowań administracyjnych, przyśpieszaniem terminów w podejmowaniu decyzji i działaniem na rzecz bardziej przyjaznego charakteru pracy instytucji publicznych.

W zakresie postępowania przedsiębiorców w sytuacji pojawienia się wirusa w miejscu pracy uprzejmie informuję, że MRPiT we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz przedstawicielami przedsiębiorców wypracowało szczegółowe wytyczne dla branż. Wytyczne określają m.in. procedurę postępowania w przypadku zdiagnozowania wirusa u pracowników. Z wytycznymi można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wytyczne-dla-branz.

Odnosząc się do postulatów dotyczących zmian w prawie pracy informuję, że trwają prace nad uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy. Trwają na ten temat rozmowy w ramach Rady Dialogu Społecznego i mamy nadzieję, że zostanie wypracowane wspólne rozwiązanie w gronie pracodawców i związków zawodowych. Zwracam uwagę, że zgodnie z obecnymi przepisami pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania – czyli pracy zdalnej − w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Nawiązując do spotkania sygnatariuszy stanowiska z Panią Olgą Semeniuk, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2020 r., oraz do poruszonej na nim kwestii pomocy dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w 2020 r., pragnę zauważyć, że mogą oni skorzystać ze świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Warunki na jakich można skorzystać z tego instrumentu zostały określone w art. 15gga ustawy z dnia 9 grudnia o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 2255).

Zwracam również uwagę, że aktualnie z powodu epidemii ZUS nie nalicza opłaty prolongacyjnej związanej z odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty należności z tytułu składek do ZUS. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Innym rozwiązaniem jest odstąpienie ZUS od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. Na wniosek przedsiębiorcy ZUS może również umorzyć składki, w przypadku, gdy uzna, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

W związku z epidemią przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej podatnicy mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie podatku w postaci: odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieregulowanych w terminie zaliczek na podatek oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej – na wskazanych w przepisach warunkach.

Ponadto informuję, że wśród dostępnych środków wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców znajduje się m.in. Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK): https://www.bgk.pl/pakietpomocy/.

W ramach Pakietu można ubiegać się, np. o nieoprocentowane pożyczki płynnościowe POIR, dopłaty do oprocentowania kredytów zarówno nowych, jak i już zaciągniętych czy też o gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu. Przedsiębiorcy, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji, mogą skorzystać z pomocy w postaci środków na ratowanie lub restrukturyzację. Wniosek o wsparcie można złożyć w Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) bezpośrednio, elektronicznie na skrzynkę ePUAP albo drogą pocztową. Informacje na temat zasad wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się na stronie ARP: https://www.arptarcza.pl/. O wszystkich rozwiązaniach informujemy na bieżąco. Zachęcam do śledzenia aktualności na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wiadomosci.

Z poważaniem
Zbigniew Wojciechowski
zastępca dyrektora departamentu