23 czerwca 2022 r. odbyło się walne zgromadzenie członków Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Kandydatura prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka na prezydenta Rady Izby znalazła się w czternastu różnych zgłoszeniach ze strony uczestników walnego zgromadzenia.

W uzasadnieniach zapisanych w poszczególnych zgłoszeniach znalazły się poniższe stwierdzenia.

„Wielki autorytet, wzorzec do naśladowania, nienaganna opinia. Wybitny specjalista prefabrykacji betonów. Od lat związany z Wielkopolską. Wychowawca młodzieży akademickiej. Przyjaciel Wielkopolskiej Izby Budownictwa.”

„Profesor Jasiczak jako długoletni pracownik Politechniki Poznańskiej, wybitny dydaktyk a przede wszystkim dyrektor Instytutu jest osobą godną do reprezentowania Wielkopolskiej Izby Budownictwa jako osoba pełniąca funkcję jej prezydenta.”

Pan prof. Józef Jasiczak został jednogłośnie wybrany na prezydenta Rady Izby. Gratulujemy!

Prof. Józef Jasiczak – nowo wybrany prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak jest zatrudniony na Politechnice Poznańskiej od 1971 roku.

Cechuje go wysoka aktywność naukowa i wdrożeniowa:

 • mgr inż. 1971,
 • dr inż. 1980,
 • dr hab. 1993,
 • tytuł profesora uzyskał w 2007 r.

Jest autorem lub współautorem 13 podręczników akademickich oraz ponad 200 artykułów naukowych z zakresu budownictwa, uczestniczył w  kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz istotnych dla trwałości obiektów budowlanych.

W ramach aktywności dydaktycznej:

 • wypromował 240 inżynierów i magistrów,
 • wypromował 9 doktorów,
 • był inicjatorem otwarcia 6 przewodów habilitacyjnych i jednego profesorskiego współpracowników.

Jako aktywny dziekan (2002 – 2008) i prodziekan (1996-2002) Wydziału dbał o wysoką pozycję Wydziału w kraju (I kategoria w klasyfikacji ministerstwa) oraz jego status materialny (remont budynku wydziału).

Był wicedyrektorem (1992 – 1995) i dyrektorem Instytutu Konstrukcji Budowlanych (2012-2019).

Aktywnie działa na polu ogólnopolskim w ramach sekcji materiałów budowlanych PAN. Przewodniczył i organizował różne konferencje naukowych, między innymi:

 • prestiżową Konferencję Krynicką,
 • 4 konferencje TISNOB,
 • 8 seminariów na temat właściwości betonu.

Przewodniczył komisji Złotego Medalu Targów BUDMA, uczestniczył w Krajowej Radzie Czasopism Technicznych oraz w pracach Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Komisji Nauki PZITB.

Od 2002 r. jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2010 ekspert Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Posiada pełne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zakresie wykonawstwa i projektowania, jest rzeczoznawcą budowlanym.

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak współpracuje z Izbą od początku jej istnienia. Między innymi uczestniczył w przygotowaniu przez Izbę systemu kwalifikacji przedsiębiorstw budowlanych w praktyce stosunków umownych w budownictwie, co zaowocowało stosownym opracowaniem we wrześniu 1997 r. W tym opracowaniu zawarto propozycje wdrożenia systemu kwalifikacji instytucjonalnej przedsiębiorstw budowlanych. Chodziło o to, żeby system kwalifikacji umożliwiał wystawianie potencjalnym uczestnikom w postępowaniu o zamówienie publiczne certyfikatu kwalifikacji zawodowych jako warunku koniecznego, bez którego posiadania niemożliwy byłby udział w przetargu.

W czasie gdy pełnił funkcję dziekana, nastąpiło zintensyfikowanie kontaktów z Izbą, a na Wydziale odbyło się seminarium, na którym omawiano współpracę między firmami członkowskimi, a Wydzia­łem.

W konkursie o statuetkę im. Rogera Sławskiego prof. Józef Jasiczak zdobył statuetkę w kategorii WIELKOPOLSKI CZŁOWIEK ROKU W BUDOWNICTWIE za rok 2017.

Aktywnie uczestniczył w organizowanych przez Izbę konferencjach „Roger Sławski i jego epoka”. Między innymi na konferencji „Gospodarze i twórcy PeWuKi” wygłosił referat „Obiekty targowe oczami konstruktora”. Referatu spotkał się z bardzo wysoką oceną ze strony uczestników konferencji.

Ma doświadczenie w działalności izbowej zdobyte w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak jest uznanym autorytetem w branży.

Na walnym zgromadzeniu wybrano Radę na kolejną kadencję. W radzie znalazły się niżej wymienione osoby:

 • Roman Bauta, NEXBAU,
 • Zbigniew Borucki, PROMET BIN,
 • Andrzej Boruszak, METAPLAST CONSULTING,
 • Krzysztof Konarski, ALBATERM,
 • Ryszard Kopacz, BUDWUG,
 • Krzysztof Kowalski, ALSTAL,
 • Jan Kuraszkiewicz, W.P.I.P. – MARDOM,
 • Krzysztof Lipiecki, CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE,
 • Zenon Małkowski, MAŁKOWSKI – MARTECH,
 • Wiesław Mroczkowski, KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie,
 • Wacław Olejniczak, OPAL,
 • Janusz Signetzki, W.P.I.P.,
 • Ryszard Szulc, ATANER,
 • Roman Tuczyński, SZKOLENIOWIEC,
 • Jacek Weiss, CONDIX,
 • Janusz Wolak, ATG INSTALACJE,
 • Zbigniew Ziała, TERLAN.

Gratulujemy!

Życzymy Panu Prezydentowi i nowej Radzie wiele satysfakcji z pracy na rzecz członków Izby i całej branży budowlanej.