Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbywa się w terminie 5 tygodni od dnia złożenia przez 10 % członków Izby takiego żądania. Może być ono zwołane również przez Zarząd Izby z jego własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Izby.

Zwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby, a gdyby Zarząd Zgromadzenia nie zwołał w terminie - przez Radę Izby. W Walnym Zgromadzeniu członkowie uczestniczą osobiście lub poprzez przedstawicieli zgodnie z zasadami kierującymi ich funkcjonowaniem. Mogą też uczestniczyć w Zgromadzeniu przez pełnomocników.