Władze Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Władzami Wielkopolskiej Izby Budownictwa są:

 • Walne Zgromadzenie Izby,
 • Rada Izby,
 • Zarząd Izby.

Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą Izby. Do jego kompetencji należy każda sprawa, którą Zgromadzenie obejmuje swoim postanowieniem, a w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał sprawach kierunków rozwoju Izby, stanowiska Izby w najważniejszych sprawach dotyczących Izby lub jej członków,
 2. powoływanie i odwoływanie Rady Izby i jej członków, w tym Prezydenta Rady w odrębnym głosowaniu,
 3. zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu,
 4. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Rady Izby, w tym Prezydentowi, a także poszczególnym członkom Zarządu Izby,
 5. podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.

Rada Izby składa się z co najmniej 10 członków. Na czele Rady stoi Prezydent wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat. Rada wybiera spośród swojego składu jednego do dwóch Wiceprezydentów Rady, którzy zastępują Prezydenta pod jego nieobecność oraz Sekretarza Rady. Do kompetencji Rady należy:

 1. kontrola pracy Zarządu i składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielania absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 2. kontrola finansów Izby, przedkładanie projektów budżetu Izby Walnemu Zgromadzeniu, przygotowywanie opinii do projektu bilansu,
 3. przygotowywanie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działania Izby,
 4. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 5. wyrażanie w imieniu Izby opinii we wszelkich sprawach związanych z podstawowymi celami działalności Izby, inicjatywami ustawodawczymi, opiniami w sprawach działalności gospodarczej, sytuacji gospodarczej regionu i kraju itp.,
 6. inne sprawy przewidziane w statucie.

Bieżące kierowanie sprawami Izby oraz jej reprezentowanie na zewnątrz należy do kompetencji Zarządu składającego z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa Zarządu.