REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI IM. ROGERA SŁAWSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI IM. ROGERA SŁAWSKIEGO

I.    PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1.    Statuetka im. Rogera Sławskiego jest wyróżnieniem, które może otrzymać zarówno członek Wielkopolskiej Izby Budownictwa, jak i też inna firma z Wielkopolski bądź osoba fizyczna z Wielkopolski za osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianego budownictwa dokonane na terenie Wielkopolski.
2.    Celem nagrody jest:
a. przywrócenie pamięci poznaniaków i Wielkopolan Rogera Sławskiego jako osoby, która ma zasługi w kształtowaniu polskiej państwowości po odzyskaniu niepodległości i której dziełow w postaci zrealizowanych projektów na trwałe wpisało się w krajobraz Poznania i Wielkopolski,
b. promocja podmiotów ze środowiska budowlanego, między innymi zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, a także osób fizycznych wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w zakresie objętym przedmiotem konkursu, funkcjonujących w Wielkopolsce.
3.    Nagroda jest przyznawana podmiotom lub osobom fizycznym, które osiągnęły najwyższy poziom świadczonych usług lub produkcji wyrobów dla budownictwa, doprowadziły swym działaniem do wzrostu satysfakcji klientów oraz osiągnęły sukces, przy czym osiągnięcia stanowiące podstawę wystąpienia o statuetkę miały miejsce w okresie roku przed datą wniosku i jest spełniony warunek za-warty w punkcie 1 powyżej, że tak firma, jak i osoba fizyczna są z Wielkopolski, a nagradzane osią-gnięcie też zostało zrealizowane w Wielkopolsce.
4.    Statuetka jest przyznawana w następujących kategoriach:
a.    wielkopolska firma roku w budownictwie,
b.    edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie (dotyczy działań na terenie Wielkopolski),
c.    wielkopolski człowiek roku w budownictwie.
5.    Statuetka będzie przyznana po raz pierwszy za rok 2016, a uroczysta gala z tej okazji odbędzie się na targach BUDMA 2017. 
6.    Kategoria wielkopolska firma roku w budownictwie:
a.    mogą być zgłaszane firmy wykonawcze i projektowe,
zgłoszenia mogą dokonać sami zainteresowani, jak i też inne instytucje (np. inwestorzy, izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne),
b.    kryteria:
i.    obiekt budowlany charakterystyczny dla regionu (nowoczesna konstrukcja, renowacja obiektu itp.),
ii.    wzorcowa organizacja procesu budowlanego,
iii.    obiekt inteligentny, efekty w zakresie oszczędności energii,
iv.    nowatorskie rozwiązania techniczne lub technologiczne.
7.    Kategoria edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie:
a.    mogą być zgłaszane osoby prawne (jednostki organizacyjne) i osoby fizyczne,
w przypadku osób prawnych zgłoszenia mogą dokonywać sami zainteresowani oraz izby go-spodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, SARP itp.),
w przypadku osób fizycznych ich pracodawcy oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzysze-nia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, itp.),
b.    kryteria:
i.    prace naukowe, popularno-naukowe i dydaktyczne,
ii.    prace teoretyczne i doświadczalne,
iii.    działalność na rzecz pokazywania piękna budownictwa i architektury,
iv.    osiągnięcia dydaktyczne osób fizycznych i jednostek dydaktycznych.
8.    Kategoria wielkopolski człowiek roku w budownictwie:
a.    mogą być zgłaszane osoby fizyczne znane ze swoich dokonań w zakresie budownictwa, np. szef firmy, kierownik budowy, projektant, naukowiec, popularyzator budownictwa, publicysta, nauczyciel,
zgłoszenia dokonują pracodawcy kandydatów na wielkopolskiego człowieka roku w budownic-twie oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, itp.),
b.    kryteria – na przykład:
i.    osoba zarządzająca z sukcesami firmą,
ii.    kierownik szczególnie trudnego zadania wykonanego wzorowo i w terminie,
iii.    autor wynalazku bądź nowatorskiego rozwiązania wprowadzonego w życie,
iv.    autor prac naukowych o fundamentalnym znaczeniu dla wiedzy z zakresu budownictwa.

II.    ORGANIZACJA KONKURSU

1.    Organizatorem konkursu jest Wielkopolska Izba Budownictwa we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o. o. i redakcją Głosu Wielkopolskiego.
2.    Obsługę administracyjną konkursu zapewnia Wielkopolska Izba Budownictwa.
3.    Do zadań Izby należy promowanie konkursu, informowanie członków Wielkopolskiej Izby Budownic-twa i współorganizatorów o zasadach udziału w konkursie oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień.
4.    Wielkopolska Izba Budownictwa rejestruje zgłoszenia do konkursu i przedstawia je jury.
5.    Organizator konkursu – Wielkopolska Izba Budownictwa oraz współorganizatorzy – Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o. i redakcja Głosu Wielkopolskiego zobowiązują się do:
a.    zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o kolejnych edycjach konkursu,
b.    informowania o konkursie w wydawanych przez siebie wydawnictwach (AKTUALNOŚCI WIB, Głos Wielkopolski, magazyn BUDMA NEWS).
6.    Międzynarodowe Targi Poznańskie uwzględnią galę, na której nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetek, w kalendarzu wydarzeń organizowanych w ramach BUDMY.
7.    Międzynarodowe Targi Poznańskie udostępniają Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w pierwszy dzień targów BUDMA miejsce na terenie MTP na galę, na której nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetek.
8.    Redakcja Głosu Wielkopolskiego zapewnia obsługę dziennikarską konkursu, w szczególności chodzi o obsługę gali, na której nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetek.

III.    ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie deklaracji wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu i przesłanie jej na adres Wielkopolskiej Izby Budownictwa.
2.    Wielkopolska Izba Budownictwa zapewnia:
a.    nieodpłatne zaproszenia na uroczystość wręczenia statuetek,
b.    prezentację laureatów na stronie www Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
c.    zgodę na wykorzystanie wyróżnienia w działaniach marketingowych.

IV.    JURY

1.    W skład jury wchodzi po jednym przedstawicielu:
a.    Politechniki Poznańskiej,
b.    Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
c.    Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
d.    Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o. o.,
e.    Głosu Wielkopolskiego,
f.    Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu,
g.    trzech przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Budownictwa:
I.    przewodniczący jury,
II.    członek,
III.    sekretarz,
h.    od drugiej edycji konkursu w skład jury wchodzi laureat tytułu Wielkopolski człowiek roku w budownictwie z poprzedniego roku.
2.    Obrady jury są tajne.
3.    Protokóły z obrad jury są przechowywane w Wielkopolskiej Izbie Budownictwa.
4.    Jury działa dwuetapowo (terminy etapów są zapisane w VI.1 i w VI.2):
a.    w pierwszym etapie jury wyznacza nominowanych do nagrody w danej kategorii (maksimum trzech nominowanych),
nominowani są powiadamiani o tym fakcie w terminie tygodnia przed datą ogłoszenia wyników w pierwszy dzień targów BUDMA i otrzymują zaproszenie do udziału w uroczystości wręczenia statuetek,
b.    w drugim etapie jury wskazuje laureatów w poszczególnych kategoriach.
5.    Po pierwszym etapie prac jury (wyznaczenie nominowanych do nagrody – punkt 4a powyżej) jury może powołać eksperta, którego zadaniem jest skonfrontowanie danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
6.    Ekspert (o ile zostanie powołany) przygotowuje raport i przedstawia go jury 5 dni przed targami BUDMA (wskazanie laureatów w poszczególnych kategoriach).
7.    Dla kategorii wielkopolska firma roku w budownictwie po pierwszym etapie (wyznaczenie nominowa-nych) jury może wystąpić o opinie o nominowanych do:
a.    inwestora (w przypadku gdy w uzasadnieniu firma powołuje się na przedsięwzięcie wykonane na rzecz konkretnego inwestora),
b.    Wielkopolskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa,
c.    Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
Opinie muszą wpłynąć do jury w terminie 5 dni przed targami BUDMA.
8.    Jury podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
9.    Decyzja jury jest ostateczna, bez prawa składania odwołań.
10.    Juror, który jest powiązany w jakikolwiek sposób z rozpatrywanym wnioskiem, zostaje automatycznie wyłączony z prac jury.
11.    Pracami jury kieruje przewodniczący. Do jego obowiązków należy:
a.    zwoływanie posiedzeń jury,
b.    przewodniczenie obradom,
c.    nadzór na przestrzeganiem niniejszego regulaminu,
d.    prowadzenie głosowań,
e.    reprezentowanie jury.
12.    Obsługę sekretarską jury zapewnia Wielkopolska Izba Budownictwa.

V.    TERMINARZ

1.    Zgłoszenie wniosków do 31 grudnia roku, za który będzie przyznana statuetka.
2.    Ogłoszenie nominowanych w poszczególnych kategoriach – 14 dni przed targami BUDMA odbywają-cymi się w roku następnym.
3.    Rozstrzygnięcie konkursu w poszczególnych kategoriach – pierwszy dzień BUDMY.


Załącznik nr 1 do regulaminu

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU O STATUETKĘ IM. ROGERA SŁAWSKIEGO

Uwaga!
•    Dla kategorii wielkopolska firma roku w budownictwie zgłoszenia mogą dokonać sami zainteresowani, jak i też inne instytucje (np. inwestorzy, izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne).
•    Dla kategorii edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie:
- w przypadku osób prawnych zgłoszenia mogą dokonywać sami zainteresowani oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, SARP itp.),
- w przypadku osób fizycznych zgłoszenia mogą dokonywać ich pracodawcy oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, itp.).
•    Dla kategorii wielkopolski człowiek roku w budownictwie zgłoszenia dokonują pracodawcy kandydatów na wielkopolskiego człowieka roku w budownictwie oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, itp.).

Deklarujemy przystąpienie do konkursu o statuetkę im. Rogera Sławskiego.

1.    Nazwa i dane teleadresowe zgłaszającego:
       UZUPEŁNIĆ.

2.    Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu:
       UZUPEŁNIĆ.

3.    Wniosek o nagrodzenie statuetką im. Rogera Sławskiego (kogo lub czego, w jakiej kategorii, uzasadnienie, musi być spełniony warunek zapisany w regulaminie w punkcie I, co do lokalizacji na terenie Wielkopolski):
       PODAĆ UZASADNIENIE.

4.    Do wniosku dołączamy materiały dodatkowe (wymienić jakie):
       PODAĆ JAKIE.

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem przyznawania statuetki im. Rogera Sławskiego i zobowiązujemy się go przestrzegać.


Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,

data, pieczątka imienna podmiotu.