DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU O STATUETKĘ IM. ROGERA SŁAWSKIEGO

Uwaga!
•    Dla kategorii wielkopolska firma roku w budownictwie zgłoszenia mogą dokonać sami zainteresowani, jak i też inne instytucje (np. inwestorzy, izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne).
•    Dla kategorii edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie:
- w przypadku osób prawnych zgłoszenia mogą dokonywać sami zainteresowani oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, SARP itp.),
- w przypadku osób fizycznych zgłoszenia mogą dokonywać ich pracodawcy oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, itp.).
•    Dla kategorii wielkopolski człowiek roku w budownictwie zgłoszenia dokonują pracodawcy kandydatów na wielkopolskiego człowieka roku w budownictwie oraz izby gospodarcze i branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, itp.).

Deklarujemy przystąpienie do konkursu o statuetkę im. Rogera Sławskiego.

1.    Nazwa i dane teleadresowe zgłaszającego:
       UZUPEŁNIĆ.

2.    Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu:
       UZUPEŁNIĆ.

3.    Wniosek o nagrodzenie statuetką im. Rogera Sławskiego (kogo lub czego, w jakiej kategorii, uzasadnienie, musi być spełniony warunek zapisany w regulaminie w punkcie I, co do lokalizacji na terenie Wielkopolski):
       PODAĆ UZASADNIENIE.

4.    Do wniosku dołączamy materiały dodatkowe (wymienić jakie):
       PODAĆ JAKIE.

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem przyznawania statuetki im. Rogera Sławskiego i zobowiązujemy się go przestrzegać.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
data, pieczątka imienna podmiotu.

Pobierz DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU O STATUETKĘ IM. ROGERA SŁAWSKIEGO