PUNKT KONSULTACJI KOSZTORYSOWYCH

Wielkopolska Izba Budownictwa we współpracy z firmą ORGBUD-SERWIS prowadzi PUNKT KONSULTACJI  KOSZTORYSOWYCH – tel. 61 864 25 91 do 93, 600 13 68 67.

W ramach Punktu udzielane są porady z zakresu prawidłowości stosowania:
- metod kosztorysowania robót budowlanych,
- podstaw i nakładów normatywnych,
- analiz indywidualnych,
- notowań cenowych na rynku budowlanym,
- zasad przedmiarowania.

Sporządzane są również opinie dotyczące:
- poprawności opracowania SIWZ w części dotyczącej „ opisu sposobu obliczenia ceny” oraz właściwości oferty cenowej na roboty budowlane w świetle SIWZ,
- zgodności umów z obowiązującymi przepisami w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, w części wynagrodzenia, rozliczeń i robót dodatkowych,
- rozliczania robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Opinie te z powodzeniem mogą być wykorzystywane w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach.

Ponadto, w ramach prowadzonej działalności opracowywane są m.in.:
- wszelkiego rodzaju wyceny, kosztorysy inwestorskie, powykonawcze, dodatkowe,
- przedmiary robót,
- aktualizacje, weryfikacje i waloryzacje kosztorysów,
- inwentaryzacje budynków i obiektów dla potrzeb kosztorysowych,
- programy funkcjonalno-użytkowe.

Wynagrodzenie za porady i opinie jest ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju i zakresu usługi.