Nasze cele

  1. Reprezentowanie członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej.
  2. Udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych.
  3. Opracowywanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej.
  4. Strzeżenie dobrych obyczajów kupieckich i zawodowych.
  5. Opracowywanie i zgłaszanie projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym.
  6. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu.
  7. Integracja środowiska budowlanego.
  8. Poprawa jakości usług i materiałów budowlanych.
  9. Współudział w kształceniu kadr dla potrzeb budownictwa i nieustanne podnoszenie ich kwalifikacji.
  10. Promowanie członków Izby.