Prawa i obowiązki członków

Członkowie Izby mają prawo do:

  • uczestniczenia w pracach Izby,
  • korzystania z biernego prawa wyborczego,
  • uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby i korzystania z czynnego prawa wyborczego,
  • powoływania się na członkostwo w Izbie w kontaktach biznesowych.

Członkowie są zobowiązani do:

  • aktywnego uczestniczenia w pracach Izby,
  • przestrzegania zasad etycznych w prowadzeniu biznesu,
  • przestrzegania uchwał i postanowień władz Izby,
  • terminowego opłacania składek członkowskich.