Aktualności

SZKOLENIE Z PRAWA PRACY

12.11.2019

Wielkopolska Izba Budownictwa  organizuje we współpracy z Kancelarią Szuszczyński  Kamińska Kancelaria  Prawa Pracy (https://szuszczynski.pl/) bezpłatne szkolenie z prawa pracy, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej OMEGA na parterze w biurowcu OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79 A w Poznaniu.

Czas trwania szkolenia – 3 godziny zegarowe.

Grupa docelowa - szkolenie adresowane jest do dyrektorów personalnych, dyrektorów HR, szefów działów kadr oraz przełożonych kierujących pracą innych pracowników w zakładach pracy zatrudniających 20 lub więcej pracowników.

Celem - szkolenia jest omówienie możliwych podstaw zatrudnienia pracowników (cywilnoprawnego i pracowniczego) i przesłanek, które powinny wpłynąć na wybór odpowiedniej podstawy prawnej współpracy. Zostaną przybliżone rodzaje umów o pracę oraz omówione zostaną treść samej umowy z uwzględnieniem jak najlepszego zabezpieczenia interesów pracodawcy.

Omówione zostaną także możliwe tryby rozwiązania umowy o pracę wraz ze wskazaniem obowiązków pracodawcy w tym zakresie i najczęstszych „pułapek” (ze zwróceniem szczególnej uwagi na najnowsze zmiany w linii orzeczniczej sądów pracy – np. w zakresie częstych nieobecności chorobowych pracownika, utraty zaufania do pracownika, czy też nierealizowania planów sprzedaży – tzw. „targetów” – jako przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę).

Zostaną omówione także wybrane elementy dotyczące czasu pracy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problematykę rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych, pokazując „błędy”, jakie często popełniają pracodawcy w tym zakresie (identyfikując np. udzielanie dnia wolnego od pracy za pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy z udzielaniem czasu wolnego za czas pracy w nadgodzinach, czy też nieprawidłowo kwalifikując, a tym samym rozliczając, nadgodziny dobowe i średniotygodniowe). Także i w tym przypadku zostaną przedstawione najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, stanowiska i interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).

Gorąco zachęcamy do delegowania na szkolenie pracownika / pracowników odpowiedzialnych za kwestie będące przedmiotem szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie osób na szkolenie drogą mailową na adres office@wib.com.pl  do dnia 2 grudnia 2019 r.

Jedyny koszt, jaki jest zobowiązana pokryć firma delegująca, to koszt obsługi administracyjnej szkolenia oraz koszt bufetu (kawa, herbata, soki itp.) w kwocie 69 zł + VAT na jednego pracownika (będzie wystawiona faktura VAT).

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA

1)
„Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – błędy najczęściej popełniane przez pracodawców” (1,5 godziny)

Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę – jak bezpiecznie wybrać prawidłową podstawę współpracy?
a) konsekwencje wyboru umowy cywilnoprawnej i umowy o pracę,
b) czy możliwa jest „bezpieczna” zmiana rodzaju umowy („przejście” pracownika na tzw. samozatrudnienie?)

Nawiązanie stosunku pracy:
a) dane osobowe i dokumenty żądane od kandydata do pracy i od pracownika,
b) wybór rodzaju umowy o pracę i obowiązujące ograniczenia,
c) treść umowy o pracę z uwzględnieniem określenia:
    - miejsca pracy (np. w przypadku pracowników mobilnych),
    - bezpiecznego określenia zakresu obowiązków pracownika,
    - składników wynagrodzenia za pracę (czym są: premia, nagroda i „premia uznaniowa”?),
    - dodatkowych zapisów zabezpieczających interesy pracodawcy (obowiązek poufności, zakaz konkurencji, prawa autorskie i inne).

Rozwiązanie stosunku pracy:
a) sposoby rozwiązywania umów o pracę – dopuszczalność stosowania i stawiane przed pracodawcą obowiązki:
    - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
    - wypowiedzenie umowy przez pracodawcę (kiedy wskazywać przyczynę wypowiedzenia i jak prawidłowo ją sformułować?),
    - wypowiedzenie umowy przez pracownika,
    - rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne),
    - rozwiązanie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. „odwrócona” dyscyplinarka),
b) szczególne uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia:
    - zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
    - udzielenie urlopu wypoczynkowego,
    - czasowe powierzenie innych zadań pracownikowi.

2. „Rozliczanie czasu pracy” (1,5 godziny)

Podstawowe pojęcia związane z rozliczaniem czasu pracy:
a) czas pracy (a czas przebywania na terenie zakładu pracy),
b) doba pracownicza,
c) tydzień pracowniczy,
d) pracownicy zarządzający zakładem pracy (a kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych).

Zadaniowy system czasu pracy – czy rzeczywiście jest on „panaceum” na nadgodziny pracownicze?
Tzw. „elastyczny” czas pracy:
a) kiedy należy rozważyć i w jakim trybie wprowadzić wydłużony okres rozliczeniowy,
b) kiedy należy rozważyć i w jakim trybie wprowadzić tzw. „ruchomą” dobę pracowniczą (w wersji „przedziałowej” lub „harmonogramowej”),
c) na co zwraca szczególną uwagę PIP kontrolując pracodawców w ww. zakresie.

Czas pracy w godzinach nadliczbowych:
a) dopuszczalność zlecenia pracy w nadgodzinach (czy pracownik może odmówić świadczenia tej pracy?),
b) limity (dobowy, tygodniowy, roczny) pracy nadliczbowej,
c) zasady rekompensaty pracy w nadgodzinach (wynagrodzenie, dodatki, czas wolny),
d) „samowolne” nadgodziny pracowników – czy i w jaki sposób pracodawca może się przed nimi zabezpieczyć (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników mobilnych pracujących w terenie).