Aktualności

ODPOWIEDŹ KPRM W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY DEWELOPERSKIEJ

06.12.2018

Przypomnijmy – z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Budownictwa wielkopolskie organizacje gospodarcze sprzeciwiają się nowelizacji ustawy deweloperskiej w kształcie zaproponowanym przez UOKiK, w tym w szczególności likwidacji otwartych rachunków powierniczych – vide http://wib.com.pl/news/160/17/STANOWISKO-WIELKOPOLSKICH-ORGANIZACJI-GOSPODARCZYCH-W-SPRAWIE-PROJEKTU-NOWELIZACJI-USTAWY-DEWELOPERSKIEJ.html. Do Izby dotarła odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poniżej fragment z odpowiedzi.

 „W wyniku zgłoszonych w toku konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych uwag przedmiotem szczególnej analizy są alternatywne do likwidacji otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, instrumenty ochrony środków nabywcy. Celem prac nad projektem nowelizacji ustawy jest opracowanie wyważonych rozwiązań prawnych umożliwiających należyte zabezpieczenie środków nabywców, dla których zakup mieszkania jest często inwestycją życia, która powinna być odpowiednio chroniona przez przepisy prawa, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów ekonomicznych deweloperów, będących ważnym partnerem rządu w realizacji celów określonych w Narodowym Programie Mieszkaniowym.

Uwzględniając wskazane powyżej racje różnych środowisk zainteresowanych analizowanymi przepisami, aktualnie trwają prace nad nową wersją projektu nowelizacji ustawy, uwzględniającą część zgłoszonych w toku konsultacji publicznych uwag. Po zakończeniu tych prac, projekt ustawy zostanie ponownie skierowanych do konsultacji publicznych, w trakcie których wszystkie zainteresowane podmioty będą mogły ponownie zgłosić swoje uwagi.”

Jak widać, wystąpienie spotkało się z pozytywną reakcją premiera. Czekamy teraz na nową wersję projektu nowelizacji ustawy – mamy nadzieję, że pozostaną w niej otwarte rachunki powiernicze oraz zostaną wprowadzone inne środki ochrony nabywców mieszkań.