Aktualności

KSZTAŁCENIE DUALNE W NIEMCZECH I W POLSCE

11.10.2017

25+ „Dualne kształcenie zawodowe w Niemczech i Polsce szansą na lepszą, bardziej innowacyjną Europę – wizyta studyjna”

Organizatorzy:

 • Wielkopolska Izba Budownictwa,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego,
 • Zakład Promocji Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.

4 – 5 października 2017 r.

Wizyta współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Uczestnicy:

 • przedstawiciele firm członkowskich,
 • przedstawiciele Izby Rzemieślniczej,
 • nauczyciele z ZSB im. Rogera Sławskiego i innych szkół,
 • przedstawiciele Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i  Zawodowego w Poznaniu i w Kaliszu.

Wizyta w trzech miejscach:

 1. Frankfurt nad Odrą,
 2. Brandenburg nad Havelą,
 3. Rüdersdorf.

I DZIEŃ - FRANKFURT NAD ODRĄ

Ponadzakładowe Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą:

 • prezentacja systemu kształcenia dualnego w Niemczech na przykładzie Ponadzakładowego Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą, jednostki Zakładu Promocji Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii (BFW),
 • prelekcja i warsztaty „System dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech” z uwzględnieniem doświadczeń Centrum w zakresie kształcenia młodzieży z różnych krajów, w tym uchodźców.

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą:

 • prelekcja i warsztaty „Rola i zadania izb rzemieślniczych w systemie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech” oraz dyskusja na temat rozwiązań systemowych w zakresie systemu kształcenia dualnego i uregulowań prawnych finansowania tego kształcenia, a także doświadczeń z kształceniem zarówno młodzieży z krajów ościennych, jak i też imigrantów,
 • rola izb gospodarczych (zarówno tych zrzeszających przedsiębiorstwa budowlane, jak i izb rzemieślniczych) w kształceniu dualnym i w adaptacji zawodowej imigrantów.

Ponadzakładowe Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą:

 • kolacja z udziałem niemieckich podmiotów kształcenia zawodowego połączona z wymianą doświadczeń, między innymi w poniższym zakresie:
  • doświadczenia w kształceniu dualnym młodzieży w środowisku międzynarodowym,
  • niemieckie doświadczenia w kształceniu imigrantów,
  • przezwyciężanie negatywnych stereotypów w postrzeganiu innych narodowości,
  • polskie doświadczenia w projektach międzynarodowych.

II DZIEŃ

Centrum Kształcenia Zawodowego w Brandenburgu nad Havelą:

 • przykład kształcenia dualnego w praktyce, dyskusja nt. rozwiązań systemowych dot. kształcenia dualnego w Niemczech na przykładzie Zakładu Zarządzania Drogami Kraju Związkowego Brandenburgii,
 • prezentacja oferty dualnego kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Brandenburgu nad Havelą (przykładowe zawody: operator maszyn budowla-nych, specjalista budowy studni jako unikatowy zawód oferowany przez CKZ),
 • dyskusja na temat współpracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę kształcenia imigrantów, konieczność uwzględniania różnic kulturowych, a także przezwyciężania barier wpływających na efektywność procesu kształcenia.

Rüdersdorf koło Berlina

 • wizyta w Parku Muzealnym na terenie kopalni odkrywkowej wapienia – prelekcja „Historia wapienia i cementu” z udziałem burmistrza gminy,
 • podsumowanie i ocena wizyty studyjnej – wyznaczenie dalszych kierunków współpracy pomiędzy Wielkopolską Izbą Budownictwa i ZSB a Ponadzakładowym Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą,
 • dyskusja na temat możliwości realizacji wspólnych projektów służących wdrażaniu systemu kształcenia dualnego w Wielkopolsce.

Uczestnicy projektu mieli okazję poznać niemiecki system kształcenia dualnego, a w szczególności takie jego aspekty, jak:

 • rozwiązania systemowe regulujące system kształcenia dualnego, w tym system finansowania,
 • rola izb gospodarczych (zarówno tych zrzeszających przedsiębiorstwa budowlane, jak i izb rzemieślniczych) w kształceniu dualnym,
 • rola firm i rzemieślników w procesie kształcenia dualnego,
 • uwarunkowania prawne przynależności podmiotów gospodarczych do izb i wynikające z tego zobowiązania dotyczące kształcenia dualnego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje możliwość zapoznania się przez uczestników wizyty studyjnej tak z bazą do praktycznej nauki zawodu, jak i też bezpośredni kontakt z osobami realizującymi kształcenie dualne. Istotną korzyść dla uczestników wizyty studyjnej stanowi fakt, że mieli oni możliwość poznać niemieckie doświadczenia w zakresie pracy z imigrantami, a z drugiej strony mogli przedstawić polskie doświadczenia z realizacji międzynarodowych projektów kształcenia dualnego młodzieży.