Aktualności

SZKOLENIE – ZMIANY KPA

21.06.2017

8 czerwca 2017 roku Izba zorganizowała we współpracy z kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners bezpłatne szkolenie na temat Postępowania w sprawach budowlanych po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedmiotem szkolenia było omówienie najnowszych zmian w procedurze administracyjnej, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r., pod kątem ich wpływu na przebieg postępowań związanych z procesem inwestycyjnym.

W programie szkolenia znalazły się poniższe zagadnienia:
• cele nowelizacji kpa,
• zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony,
• ponaglenie jako nowy środek zwalczania bezczynności i przewlekłości postępowania,
• doręczenia w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron,
• zrzeczenie się odwołania,
• próba ograniczenia praktyki wydawania decyzji kasatoryjnych w II instancji,
• sprzeciw – nowy środek zaskarżenia od decyzji uchylającej decyzję pierwszej instancji i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania,
• mediacja – jakie możliwości daje instytucja mediacji w sprawach budowlanych?

W szkoleniu licznie uczestniczyły osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań zmierzających do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ustalenie warunków zabudowy, o ustalenie lokalizacji celu publicznego, a także o udzielenie pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie.

Obecni aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, zadając wiele pytań Agacie Legat referujacej temat.

Informacja o prowadzącym

Agata Legat – radca prawny, wspólnik w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa (www.ziemski.com.pl), specjalizuje się w obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, występuje jako pełnomocnik w sprawach przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, autorka szeregu publikacji oraz szkoleń z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Fot. TeKa