Gospodarczy Sąd Arbitrażowy

Gospodarczy Sąd Arbitrażowy powstał w 1993 roku.

Celem powołania Sądu było stworzenie instytucji niepaństwowej kompetentnej do rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi.

Sąd posiada wielu doświadczonych superarbitrów i arbitrów dysponujących wiedzą i doświadczeniem w bardzo wielu dziedzinach, których mogą dotyczyć spory między podmiotami gospodarczymi.

ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY
W grudniu 1999 r. Izba dostosowała regulamin GSA do standardów Unii Europejskiej.

W tym samym roku na listę arbitrów wpisano osoby z zagranicy, a Sąd uzyskał status międzynarodowego sądu arbitrażowego.

WARUNKI ROZPOZNANIA SPRAWY PRZEZ GSA
Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby sprawa mogła się toczyć przed SA jest tzw. zapis na Sąd Arbitrażowy. Zapis to pisemne oświadczenie stron umowy, iż ewentualne spory będzie rozstrzygać GSA przy WIB.

Wzór zapisu na sąd polubowny (klauzula arbitrażowa) Gospopdarczego Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa jest następujący:
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony poddają rozstrzygnięciu Gospodarczego Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa zgodnie z regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.

KORZYŚCI PROWADZENIA SPRAWY PRZED GSA
GSA rozpoznaje sprawy bardzo szybko, często już na pierwszym posiedzeniu. Rozpoznanie spraw skomplikowanych trwa do kilku miesięcy (w sądzie państwowym do kilku lat).

Koszty  są znacznie niższe niż przed sądem państwowym. Różnica wynosi połowę lub więcej.

W sądzie państwowym sędzia prowadzący sprawę nie posiada specjalistycznych wiadomości z zakresu, którego sprawa dotyczy. W takiej sytuacji trzeba powoływać biegłego, co dodatkowo przedłuża sprawę. Natomiast w składzie orzekającym GSA zasiadają osoby posiadające wiedzę z dziedziny, której dotyczy spór. To dodatkowo gwarantuje rzetelność i fachowość rozstrzygnięć.

GSA zapewnia również dyskrecję, co w przypadku dużych znanych firm dbających o dobre imię i / lub tajemnicę handlową ma istotne znaczenie.

Wyrok GSA ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu państwowego. Po nadaniu klauzuli wykonalności można domagać się wykonania wyroku w drodze egzekucji prowadzonej przez komornika.