PRACOWNICY ODZNACZENI PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Minister Maria Wasiak wyróżniła honorową odznaką „Za zasługi dla budownictwa” Aleksandra Brycha i Przemysława Koniecznego.

Odznaki wręczył wojewoda Piotr Florek podczas gali z okazji Dnia Budowlanych Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Wojewoda Piotr Florek dekoruje Aleksandra Brycha

Aleksander Brych ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Poznaniu w zawodzie monter wewnętrznych instalacji sanitarnych. Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną i pracuje w wyuczonym zawodzie.
W latach 1973 – 1991 pracował w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych. W latach 1991 – 1996 pracował w firmie INSAN, gdzie jako brygadzista wykonywał wraz brygadą instalacje CO, węzły cieplne i kotłownie w blokach mieszkalnych.
W firmie „Ciepłownik” pracuje od 1997 r. na stanowisku monter instalacji sanitarnych, spawacz gazowy – brygadzista.
Z uwagi na prace prowadzone w obiektach wojskowych został przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz uzyskał poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową z klauzulą „poufne”.
Posiada świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji dotyczące kotłów parowych, sieci i instalacji cieplnych, przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, urządzeń wentylacji i klimatyzacji, sprężarek do 20 kW oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i świadectwo kwalifikacyjne „E” dotyczące sieci gazowych, urządzeń i instalacji gazowej, przemysłowych odbiorników paliw gazowych. Odbył również szkolenie upoważniające do wykonywania połączeń i wykrywania nieszczelności w rurociągach preizolowanych, wykonywania izolacji termicznej i hermetyzacji zespołu złącza w wyżej wymienionych rurociągach, wykonywania doczołowych połączeń przez lutospawanie stalowych, ocynkowanych rur i kształtek stosowanych w rurociągach preizolowanych.
Posiada dużą wyobraźnię przestrzenną oraz cechuje się doskonałą umiejętnością czytania rysunków. Obie te zalety wykorzystuje podczas budowy węzłów cieplnych, kotłowni i sieci cieplnych.
Pracując w firmie CIEPŁOWNIK dał się poznać jako doskonały fachowiec. Brygady pod jego kierunkiem wykonały wiele zadań związanych z budową lub remontem kotłowni, węzłów cieplnych i sieci sanitarnych.
Podczas 17 lat pracy w firmie współuczestniczył w  budowie ponad 400 kotłowni gazowych i olejowych o mocy od 100 kW do 6,5 MW oraz ponad 500 węzłów cieplnych, a także sieci cieplnych preizolowanych o średnicy 32 – 350 mm.
Przez współpracowników oceniany jest jako osoba posiadająca bardzo dobre zdolności organizacyjne. Przed przystąpieniem do realizacji nowego zadania (szczególnie w odniesieniu do budowy kotłowni), dokładnie analizuje projekt i sporządza szczegółowy plan, który potem konsekwentnie realizuje.
Aleksander Brych posiada również zdolności pedagogiczne – w swojej karierze zawodowej wielokrotnie miał pod opieką nowych pracowników.
Jego kwalifikacje potwierdza dyplom mistrza w zawodzie monter instalacji przemysłowych wydany 26.10.1988 r. przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu.Moment dekoracji Przemysława Koniecznego

Przemysław Konieczny ukończył zasadniczą Szkołę Zawodową  w zawodzie  mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych.
W 1992 r. rozpoczął pracę w branży budowlanej. Do roku 1998 pracował w firmie GROSPOL. W firmie CIEPŁOWNIK pracuje od 5 maja 1998 r. na stanowisku monter instalacji sanitarnych – spawacz elektryczny.
Przemysław Konieczny systematycznie podnosi kwalifikacje niezbędnych w jego zawodzie.
Ma uprawnienia spawacza gazowego – kurs podstawowy i dozorowy, spawania elektrodą otuloną, certyfikat dla monterów na wykonanie rurociągów z PE przeznaczonych do rozprowadzania paliw gazowych, uprawnienia eksploatacyjne urządzeń instalacji i sieci energetycznych oraz urządzeń i instalacji gazowych. Dzięki wiedzy, doświadczeniu umiejętności czytania dokumentacji technicznej projektów wykonuje samodzielnie i bardzo fachowo obowiązki służbowe.
W roku 1998 jako młody pracownik brał czynny udział w pracach instalatorskich i wykończeniowych przy budowie siedziby firmy CIEPŁOWNIK.
Podczas 16 lat pracy w firmie współuczestniczył przy budowie ponad 400 kotłowni gazowych i olejowych o mocy od 100 kW do 6,5 MW, ponad 500 węzłów cieplnych,
sieci cieplnych preizolowanych o średnicy 32 – 350 mm.
Wśród  wielu zadań, w realizacji których brał czynny udział Przemysław Konieczny należy wymieć modernizacje i budowy kotłowni w ramach brygady kierowanej przez Aleksandra Brycha.
Przez współpracowników oceniany jest bardzo wysoko. Posiada dodatkowe umiejętności i wiedzę na temat maszyn i sprzętu używanego  w pracy, który często z własnej inicjatywy usprawnia i naprawia. Od wielu lat ściśle współpracuje z Aleksandrem Brychem. W zakresie budowy kotłowni tworzą bardzo efektywny i zgrany zespół.

Gratulujemy!

Fot.TeKa.